Κυριακή, Ιούνιος 24, 2018

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

12.10.2016

Θέτω υπόψη σ’ όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ πάρα πολύ καλές διατάξεις του Καταστατικού μας.

  • Το άρθρο 8 για εγγραφή μελών το οποίο αναφέρει ότι διαγράφεται του Σωματείου με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ παν μέλος το οποίο:

α…..

β. Παραβαίνει το Καταστατικό. Το διαγραφέν μέλος δύναται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση αιτούμενο την ακύρωση της διαγραφής. Η τοιαύτη προσφυγή δεν αναστέλλει την απόφαση του Δ.Σ.   

2) Το άρθρο 10 παρ. 4

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά 1 φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα καταγράφοντας και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

3)Το άρθρο 10 παρ. 6

 Μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματός του αντικαθιστάμενο από τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό Σύμβουλο δι αποφάσεως του Δ.Σ. αναγραφομένης στα Πρακτικά. Επίσης, μέλος του Δ.Σ. που έλαβε μομφή εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται ως ανωτέρω.

4) Κατά το άρθρο 11 ο Πρόεδρος του Σωματείου συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και καταρτίζει την Ημερησία Διάταξη.

 

Εκ του συνδυασμού όλων των πιο πάνω διατάξεων, τεκμαίρεται ότι μη τυχόν και ο Γενικός Γραμματέας συγκαλέσει Δ.Σ. μονομερώς. Τότε, ο ίδιος παραβαίνει το Καταστατικό σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκπίπτει τους αξιώματός του αντικαθιστάμενος υπό του έχοντος σειρά αναπληρωματικού συμβούλου δι αποφάσεως του Δ.Σ.

Επίσης, έχετε υπόψη ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται και να προσβάλλει κάθε απόφαση του Δ.Σ. που αντιβαίνει στις πιο πάνω βασικές διατάξεις του Καταστατικού και να προσφύγει και κατά των προσώπων που ενήργησαν αντικαταστατικά ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ   

About Αθανάσιος Φιλιππίδης