ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                                    7.5.2017

Κατά το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα «Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος», η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ερμηνεία Αστικού Κώδικα Απόστολου Γεωργιάδη, 2010, σσ. 516-528.

            Ο αγαπητός συνάδελφος Κώστας Τζατζάνης εκβιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ ότι θα αποχωρήσει από αυτό όταν πρόκειται να ληφθεί σχετική απόφαση για την ύπαρξη ψηφοδόχων κατά τη διάρκεια της έγκρισης Γενικής Συνέλευσης για Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της ΕΣΤΑΜΕΔΕ που έχουμε συμφωνήσει ότι θα γίνει την 25.5.2017 και ώρα 10πμ στον 6ο όροφο του κτιρίου της Πλατείας Κλαυθμώνος.

            Εμείς, πάντως, της πλειοψηφίας, έχοντες υπόψη από άλλες Γενικές Συνελεύσεις ότι η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ σκόπιμα και εκ προθέσεως  δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μέλη της αναλαμβάνουν επί τούτοις να μιλήσουν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης επί μακρόν χρόνον  ώστε να κουραστεί το ακροατήριο που αποτελείται από συνταξιούχους μέσης ηλικίας περίπου 70 ετών και να αρχίσει να αποχωρεί, με αποτέλεσμα, εάν π.χ. έχουν προσέλθει 200 δικά μας μέλη, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι τουλάχιστον 50-60 άτομα αρχίζουν να αποχωρούν, και συνεπώς η δύναμή μας μειώνεται, και έτσι δημιουργείται οριακή πλειοψηφία που στο τέλος οδηγεί σε αλλοίωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

            Συνεπώς, εμείς της πλειοψηφίας θα πάρουμε οριστική απόφαση σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει εφορευτική επιτροπή και κάλπη για το αδιάβλητο της ψηφοφορίας και μάλιστα να λάβουμε απόφαση η ψηφοφορία αυτή να γίνεται αμέσως με την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή της 10πμ, αφού συγκροτηθεί αμέσως η Εφορευτική επιτροπή, παράλληλα με τις ομιλίες επί του βήματος των ομιλητών, έτσι ώστε να μπορεί όποιος θέλει να ψηφίσει, και μετά να αποχωρήσει, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τις ομιλίες τόσο του Προέδρου για τα πεπραγμένα όπως και όλων των άλλων ομιλητών, λαμβανομένου υπόψη ότι τα πεπραγμένα θα μοιραστούν απαρχής στα μέλη και θα έχουν τη δυνατότητα να αποφανθούν επ’ αυτών δια της ψήφου των.

            Όμως, ο συνάδελφος Κώστας Τζατζάνης, έχοντας υπόψη μια πολύ μικρή λεπτομέρεια του Καταστατικού και συγκεκριμένα το άρθρο 10 παράγραφο 4, όπου δηλαδή «Το ΔΣ βρίσκεται εν απαρτία   παρόντων 5 μελών ,παρισταμένου απαραιτήτως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα», εκβιάζει το ΔΣ ότι θα αποχωρήσει εφόσον ληφθεί απόφαση για ψηφοδόχους στη Γενική Συνέλευση και επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο,  δεν θα μπορεί να βρίσκεται νόμιμα εν απαρτία και δε θα μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση, πράγμα που αντιβαίνει στο Καταστατικό και αποτελεί καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους του.

            Στην προκείμενη, όμως περίπτωση, αποδεικνύεται περιτράνως ότι ο συνάδελφος Κώστας Τζατζάνης, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, κάνει καταχρηστική χρήση αυτού του δικαιώματος που του παρέχει το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και επομένως εμείς, με απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 8 και του άρθρου 23, καθώς επίσης και όλους τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν στο Πρακτικό αρ. 30 της 4.5.2017 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, δεν θα λάβουμε υπόψη αυτό τον εκβιασμό και θα προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για τοποθέτηση ψηφοδόχων, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης της 25.5.2017.

            Επισημαίνουμε δε ότι, όπως αναφέρθηκε και κατά τη συζήτηση της 4.5.2017 για τη διοργάνωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, από την πλειοψηφία, ο λόγος για τον οποίο ζητούμε να υπάρξουν κάλπες είναι διότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, θα δοθεί η δυνατότητα και σε αυτούς που δεν μπορούν να καθίσουν πολύ είτε για λόγους υγείας ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, να δύνανται αποχωρήσουν, όποτε οι ίδιοι θέλουν, και έτσι να τους δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν δια της ψήφου τους την αποδοχή ή μη του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.                                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ