ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Βλ. και fb Μάχιμοι Μηχανικοί)

 

Σκοπός των Αντιπροσωπειών είναι η προστασία όλων των μελών ΕΣΤΑΜΕΔΕ, η βελτίωση της ζωής τους και η συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων των μελών. Για την επίτευξη του σκοπού επιλέγονται συνειδητά οι αρχές της αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας και όχι της ανάθεσης σε αντιπροσώπους.

Καταγράφουμε όσο πιο πολλά ενεργά μέλη μπορούμε με Η-διευθύνσεις και κινητά.

Ενεργό Μέλος καλείται αυτό που αυτοβούλως επιθυμεί να μετέχει στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων του Σωματείου.

Οι εγγεγραμμένοι συγκαλούνται σε ανοιχτές συνελεύσεις επί συγκεκριμένου εκάστοτε θέματος. Το όλο σύστημα λειτουργεί ως εξής : «Οι Συνελεύσεις ως Δεξαμενές Σκέψης με ζωντανή διαβούλευση (καταιγισμός ιδεών) καταλήγουν για το θέμα σε 2-3 τεκμηριωμένες προτάσεις. Το σύνολο των εγγεγραμμένων με καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία αποφασίζει. Οι ανακλητοί κληρωτοί ή ψηφισμένοι εκπρόσωποι της Συνέλευσης εκτελούν και απολογούνται»

Για το ενιαίο των δράσεων του Σωματείου οι αποφάσεις αν έχουν τοπική εμβέλεια, ως Κανονισμός ορίζει, έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα, άλλως αποτελούν εισηγήσεις υποχρεωτικά εισαγόμενες στο ΔΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ που αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του.

Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τακτικά άπαξ του μηνός και έκτακτα όποτε το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη.

Στις συνεδρίες εκλέγεται ή κληρώνεται εναλλασσόμενος συντονιστής και γραμματέας.

Ο λόγος γίνεται σε γύρους και είναι 3 λεπτών με κλεψύδρα ανά ομιλητή. Εισηγήσεις εκφέρονται εντός 10 λεπτών. Παρατάσεις δίνονται μόνο αν το αποφασίσει η ομάδα.

Επί συμβουλίων ή ομάδων εργασίας γίνεται προσπάθεια συναίνεσης και λήψης ομόφωνων αποφάσεων μετά διαβούλευση. Άλλως η απόφαση αν δεν είναι επείγουσα αναβάλλεται ή λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Επί αναβολής αρκεί η απλή πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις ως άνω είναι δεσμευτικές για τα μέλη.

Τα πρακτικά κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και μετά τυχόν διορθώσεις επικυρούνται.

Μεταξύ των Συνεδριών είναι ελεύθερη η διαβούλευση μέσω Η-μηνυμάτων μεταξύ όσων το επιθυμούν. Συστήνεται να δημιουργηθεί εργαλείο επικοινωνίας googlegroups.

Η Η/Δ καταρτίζεται από τον Γραμματέα της προηγούμενης συνεδρίας βάσει προτάσεων των μελών και η ομάδα αποφασίζει όταν συναντηθεί για τη σειρά προτεραιότητάς τους.

Στη Συνεδρία είναι δυνατό να μετέχουν ισότιμα μέλη από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω Skype, Vidyo ή έτερου μέσου (live streaming). Πλην των Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) εκ μελών, έργο μπορεί να αναθέσουν τα μέλη σε ειδικούς, με πλήρη διαφάνεια.