Νομικό καθεστώς

Α΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΣΜΕΔΕ τομέας ΕΤΑΑ – ΤΠΕΔΕ (ταμείο προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

Α Ι. Διοικητικά

  1. Ίδρυση το 1940 ΑΝ 2326/1940 (ΦΕΚ Α΄ 145) ασφαλίζει από το 1934 Ε.Δ. Έργων Β.Δ. 2011/4-12-1940 <<περί εκτελέσεώς του ΑΝ 2326/1940 >>

  2. Τροποποίηση με Ν915/1979 (ΦΕΚ Α 103/1979)

  3. Τροποποίηση Ν2084/1992

  4. Βασικός Νόμος αναδιάρθρωση κλάδων ΤΣΜΕΔΕ σε ισχύ από 1/1/2007 Νόμος Τσιτουρίδη Ν3518/2006 ΦΕΚ Α΄ 272/21-12-2006

  5. Ίδρυση το 1946 με ΝΔ 75/2-9-1946 του ΤΠΕΔΕ

  6. Σύσταση ΕΤΑΑ – Ένταξη ΤΣΜΕΔΕ Ν3655/2008 και του ΤΠΕΔΕ στο ΕΤΑΑ

Α ΙΙ. Επένδυσης Ταμειακών Διαθεσίμων Ταμείου

  1. Επένδυση διαθέσιμων ΦΚΑ ΑΝ1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με ΝΔ 2999/1954 (ΦΕΚ 211 Α΄)

  2. οι ΦΚΑ επενδύουν με άρθρα 3 και 4 Ν3586/10-7-2007 (ΦΕΚ 151 Α΄)

  3. H Τράπεζα Ελλάδος επενδύει με 3ον άρθρο Ν2216/1994 και της §11α άρθρου 15 Ν2469/1997 περί <<Κοινού Κεφαλαίου της τράπεζας ΝΠΔΔΚΦΚΑ >>

4. Ν4046/20112 άρθρο 3 § 8 (ΦΕΚ Α΄ 28/12) Απαλλαγή Ποινικής, Αστικής, Διοικητικής ευθύνης στελεχών τηςΤτΕ

Τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που υπάγονται αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ. Ασφαλίσεων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν με την μορφή ΝΠΔΔ όπως το ΤΣΜΕΔΕ, πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους μεταφέρονται στο λογαριασμό διαθεσίμων της ΤτΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν ως ανωτέρω ΑΙΙ1.

Οι ΦΚΑ δύνανται να επενδύουν με αποφάσεις του Δ.Σ. μέρος των κατατεθειμένων κεφαλαίων στη ΤτΕ σε προϊόντα σύμφωνα με το Ν ως ανωτέρω ΑΙΙ2.

Η διαχείριση των υπολοίπων διαθεσίμων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον Νόμο ως ανωτέρω ΑΙΙ3. Η Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Νόμου αυτού δημιούργησε ένα τμήμα στο οποίο περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα των ΝΠΔΔ, το κοινό κεφάλαιο νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.) το οποίο διαχειρίζεται τα διαθέσιμα σύμφωνα με την § 11α,β,γ του άρθρου 15 του Ν2469/1997.

Β Πράξεις επενδυτικές

Οι επενδυτές των διαθεσίμων του ΤΣΜΕΔΕ και ΤΠΕΔΕ είναι το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΠΕΔΕ και η ΤτΕ. Η πολιτική που ακολουθήθηκε από τους επενδυτές ήτανε λανθασμένη προεξέχων ρόλο έπαιξε η Τράπεζα της Ελλάδος γιατί ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΠΕΔΕ δεν μπορούσαν να προβούν σε επενδύσεις σε ακίνητα και κινητές αξίες αλλά μόνο σε μια από αυτές και σύμφωνα με την §1 του άρθρου 11 του Ν2469/1997 το ποσό που θα διαθέτανε δεν μπορούσε να υπερβαίνει το 40% ή 60% αντίστοιχα του ενός δεκάτου των διαθέσιμων κεφαλαίων, ακόμη δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 νεωτέρου Νόμου 3586/2007 ( ΦΕΚ 151 Α ) η διαχείριση των πλεοναζόντων κεφαλαίων από τα ΔΣ των ΦΚΑ δυσκολεύτηκε και κατέληξε να εχουν τόν πρωταρχικό ρόλο στις επενδύσεις τα στελέχη της ΤτΕ και τα οποία μέχρι μιας χρονικής περίοδου εγγυόνταν την ασφάλεια των καταθέσεων των Ταμείων και μεταβίβαζε σε αυτά τόκους.

Τα τελευταία όμως χρόνια τα στελέχη του τμήματος αυτού της τράπεζας μάλλον από κυβερνητική εντολή άρχισαν να επενδύουν τα κατατεθειμένα ταμειακά διαθέσιμα σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά το κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο οποίο η ΤτΕ δήλωσε εθελοντική συμμετοχή η ΤτΕ μεταβιβάζει για πρώτη φορά στην ιστορία αυτή την απώλεια από τα ομόλογα του Δημοσίου στα κατατεθειμένα διαθέσιμα των ταμείων.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Α πριν την εφαρμογή του PSI μέσα Φεβρουαρίου 2011

Β1. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ σε κινητή αξία ήτανε 3,931 δις ευρώ

οφειλή επιχορήγησης Ελληνικού Δημοσίου από τριμερή χρηματοδότηση 0,600 δις ευρώ

ενώ του ΤΠΕΔΕ τα περιουσιακά πλην ακίνητα ήτανε 148εκατ.

Β2. Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (μέσα Μαρτίου 2011) ποσά κατά προσέγγιση με ονομαστική αξία σε ευρώ 2,447 δις ευρώ

Οφειλή επιχορήγησης Ελληνικού Δημοσίου Ø

Ήτοι επήλθε μείωση περιουσίας με ονομαστική αξία ομολόγων κατά 1,484 δις ήτοι 37,75% ενώ με την οφειλή που μηδενίσθηκε κατά 2,084 δις ήτοι 46% ενώ του ΤΠΕΔΕ ήτανε 91,3 εκατ. ήτοι μείωση 38,31% ή κατά 56,7 εκατ.

Β3. Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (μέσα Μαρτίου 2011) ποσά κατά προσέγγιση με τρέχουσα αξία άμεσης ρευστοποίησης σε ευρώ 1,521δις

Οφειλή επιχορήγησης Ø

Μείωση περιουσίας με τρέχουσα αξία ομολόγων και χωρίς οφειλή τριμερούς χρηματοδότησης κατά 61,30% κατά 2,.41δις και με οφειλή 66,43% κατά 3,01 δις ενώ του ΤΠΕΔΕ ήτανε 59 εκατ. ήτοι μείωση της περιουσίας χωρίς ανίκητα κατά 60,13% ή κατά 89εκατ.

Αυτή η καταστροφική πολιτική της ΤτΕ ακολουθήθηκε και στην αγορά μετοχών από το ταμπλό του χρηματιστηρίου όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα Β, Τραπεζών του Δημοσίου τομέα και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων και Α.Ε. ως και στην αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων της ATTICABANK (μετοχικό) τα οποία δεν διαπραγματεύτηκε, καταλλήλως μάλλον για να υποστηρίξουν την χρηματιστηριακή αγορά που κατρακυλούσε με αποτέλεσμα η τρέχουσα αξία αυτών κατά του Απρίλιο 2013 να είναι 50% κάτω της αξίας κτήσεως.

Γ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. Η εξαίρεση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό της βασικής σύνταξης από 1/1/2015 άρθρο 37 Ν 3863/2010 των τομέων του ΕΤΑΑ η υστέρηση των εισφορών των ασφαλισμένων λόγω της ανεργίας, η σημαντική αύξηση των συνταξιοδοτήσεων είναι φανερό ότι το ΕΤΑΑ θα χρειαστεί στο μέλλον αυξημένη ρευστότητα για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες.

2. Ειδικότερα στο ΤΣΜΕΔΕ μετά την Ειδική Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας (Φεβρουάριος 2013) όπως καταγγέλλει το ΤΕΕ Ελλάδος έχει μειωθεί η ζωή του ταμείου από τα 26 έτη σε λιγότερο από 10 έτη καθόσον τα έσοδα του ταμείου από τις εισφορές των ασφαλισμένων, από τις προμήθειες εγγυητικών επιστολών, από την κρατησεις στα δημόσια έργα, από τις κρατήσεις στα ιδιωτικά έργα λόγω της οικονομικής κρίσης ήτοι οι δείκτες εισπραξιμώτητας έχουν ελεύθερη πτώση από 50% έως 64%.

3. Μπροστά στους ανωτέρω κινδύνους το ΕΤΑΑ δια του προέδρου του έστειλε το από 25/10/2011 έγγραφο στον πρόεδρο ΤτΕ να συμβάλλει για την διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων αντί βοήθεια από την ΤτΕ έλαβε την από 3/11/2011 επιστολή καταγέλαστικη, παράνομη, υπερβατική,αλαζονική.

4. Μετά από αυτά οι επιστημονικοί φορείς του ΕΤΑΑ προσέφυγαν με την αριθ. πρωτ. 63016/25-11-2011 αναφορά προς την Εισαγγελία Εφετών για την δικαστική διερεύνηση της διαχείρισης του αποθεματικού του ΕΤΑΑ.

5. Πλην όμως είναι άγνωστο σε εμάς τι έχει αποκαλυφθεί από την ανάκριση εάν έχει γίνει ανάκριση σημείο που πρέπει μαζί με τα κατωτέρω να διερευνηθεί.

Τα ανωτέρω έγγραφα των § 3 και 4 προσαρτώνται στον συνημμένο πίνακα Β.

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Το πρώτο που μπορείτε να διερευνήσετε από όλη αυτή την διαδικασία ποίοι είναι υπεύθυνοι ως διαχειριστές κατά την άσκηση της αρμοδιότητος των λόγω της θέσεως που κατείχαν να διαχειριστούν τα αποθεματικά του Ταμείου και εάν υπέχουνευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη που δεν καλύπτονται από τις διατάξειςτου §8 του άρθρου 3 Ν4046/2012 ΦΕΚ Α΄ 28/14-2-2012;

2. εάν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης των χαμένων με δωρεάν παραχώρηση για εκμετάλλευση ή πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ ακίνητα του Δημοσίου ως είχε υποσχεθεί ο πρώην ΥΠΟΙΚ κυρ. Βενιζέλος και σημερινός αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης;

3. Μπορεί το ΤΣΜΕΔΕ να προσφύγει στα Ελληνικά Δικαστήρια ή τα Διεθνή να διεκδικήσει τα χαμένα; Εάν δεν το έχει πράξει έχει χάσει το δικαίωμα;

4. Μπορούμε εμείς σαν Σωματεία Συνταξιούχων Μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ να προσφύγουμε στα Ελληνικά Δικαστήρια ή στα Διεθνή να αναζητήσουμε τα χαμένα λόγω της βλάβης που έχουμε υποστεί από την μείωση των συντάξιμων αποδοχών μας και την μείωση των παροχών Υγειονομικής περίθαλψης που έγιναν για να αναπληρωθούν τα χαμένα;

Με εκτίμηση

Ο Γεν. Γραμματέας του ΕΣΜΕΔΕ

Νικόλαος Πετράτος

Αφήστε μια απάντηση