Ιστορικό του ΤΣΜΕΔΕ

Άρθρο του Αθανάσιου Φιλιππίδη- Αντιπροέδρου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΣΜΕΔΕ (Σύνταξη – Εφάπαξ – Πρόνοια – Υγεία σε Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς).
΄Ιδρυση το 1940 με ΑΝ 2326/40 (Ιδρυτικός Νόμος).
Τροποποίηση το 1979 με Ν. 915/79 (Τροποποίηση διατάξεων & σύσταση ΕΛΠΠ).
Τροποποίηση το 1992 με Ν. 2084/92 (Διαχωρισμός ασφαλισμένων σε παλαιούς 1992, αλλαγές σε εισφορές, συντάξεις, εφάπαξ, μονοσυνταξιούχοι, διπλοσυνταξιούχοι, κλπ. διατάξεις).

Διάφοροι τροποποιητικοί Νόμοι το 1993 (Ν. 2150/93), το 1994 (Β. 2256/94),
το 1995 (Ν. 2335/95), το 1996 (Ν. 2434/96),
το 1997 (Ν. 2556/97), το 1999 (Ν. 2676/99),
το 2001 (Ν. 2972/01), το 2002 (Ν. 3029/02).
Αναδιαρθρώσεις κλάδων ΤΣΜΕΔΕ το 2006 με Ν. 3518/2006 (Αναδιάρθρωση & ο ΕΛΠΠ γίνεται Ειδ. Προσαύξηση (ΕΙΠΡ), Κλάδος Επικουρικής ασφάλισης, κλπ. διατάξεις).
Σύσταση ΕΤΑΑ το 2008 με Ν. 3655/2008 (΄Ενταξη ΤΣΜΕΔΕ σε ΕΤΑΑ μαζί με Ιατρούς
και Δικηγόρους με καθολική αλλαγή του τρόπου
λειτουργίας & διοίκησης του Ταμείου).
Νέο ασφαλιστικό σύστημα το 2010 με ν. 3863/10 (Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ΕΑΣ, κλπ. διατάξεις).
Επείγοντα μέτρα μεσοπρόθεσμου το 2011 με Ν. 3986/11. (Επί πλέον εισφορά
συνταξιούχων).
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις το 2011 με Ν. 4024/11 (Μειώσεις συντάξεων).
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις το 2012 με Ν. 4051/12 (Μειώσεις συντάξεων).
Ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ το 2012 με Ν. 4052/12 (Κατάργηση ΚΥΤ & ένταξη Κλάδου
Υγείας σε ΕΟΠΥΥ άρθρο 13 παρ. 17).

Β) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
α) Πριν την εφαρμογή του PSI (τέλος Φεβρουαρίου – ποσά σε Ευρώ κατά προσέγγιση).
Τράπεζα Ελλάδος μετρητά 3.300.000.000
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (άμεση επένδυση) 157.000.000
Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση 353.000.000
Μετοχές – Αμοιβαία Εσωτερικού – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία 121.000.000
—————–
Σύνολο 3.931.000.000
Οφειλή επιχορήγησης Ελλην. Δημοσίου από τριμερή χρηματοδότηση 600.000.000
—————–
Γενικό Σύνολο 4.531.000.000
(Κατά δήλωση αρμοδίου Υπουργού σε συνάντηση με εκπροσώπους μας η οφειλή από την τριμερή χρηματοδότης δεν πρόκειται να καταβληθεί).

β1) Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (Μέσα Μαρτίου – ποσά κατά προσέγγιση με ονομαστική αξία σε Ευρώ).
Τράπεζα Ελλάδος αντιστοίχιση με νέα Ομόλογα 1.900.000.000
Νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (άμεση επένδυση) 73.000.000
Τράπεζα Αττικής 353.000.000
Μετοχές – Αμοιβαία – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία 121.000.000
—————–
Σύνολο 2.447.000.000
Οφειλή επιχορήγησης Ελλην. Δημοσίου από τριμερή μηδενισμός 0
—————–
Γενικό Σύνολο 2.447.000.000
(Μείωση περιουσίας με ονομαστική αξία ομολόγων και χωρίς οφειλή τριμερούς κατά 37,75% ή κατά 1.484.000.000 Ευρώ, ενώ με την οφειλή που μηδενίζεται κατά 46% ή κατά 2.084.000.000 Ευρώ).
β2) Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (μέσα Μαρτίου – ποσά κατά προσέγγιση με τρέχουσα αξία άμεσης ρευστοποίησης σε Ευρώ).
Τράπεζα Ελλάδος αντιστοίχιση με νέα Ομόλογα 1.000.000.000
Νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 47.000.000
Τράπεζα Αττικής 353.000.000
Μετοχές – Αμοιβαία – Ακίνητα 121.000.000
—————–
Σύνολο 1.521.000.000
Οφειλή επιχορήγησης Ελλην. Δημοσίου από τριμερή μηδενισμός 0
—————–
Γενικό Σύνολο 1.521.000.000
(Μείωση περιουσίας με τρέχουσα αξία νέων ομολόγων και χωρίς οφειλή τριμερούς κατά 61,30% ή κατά 2.410.000.000 Ευρώ, ενώ με την οφειλή που μηδενίζεται κατά 66,43% ή κατά 3.010.000.000).
(Μείωση περιουσίας χωρίς ακίνητα με τρέχουσα αξία ομολόγων κατά 60,13% ή κατά 89.000.000 Ευρώ).
Τα ανωτέρω παραδείγματα, χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής και πρέπει η αρμοδία Δ/νση Οικονομικών του ΤΣΕΔΕ να αναζητήσει την πραγματική κατάσταση που είναι σήμερα, αλλά και που θα είναι η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ στο μέλλον. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης.

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΣΜΕΔΕ
Ενεργοί ασφαλισμένοι σήμερα περίπου 110.000 (Ελεύθεροι επαγγελματίες & Μισθωτοί) και συνταξιούχοι (μερίδες) περίπου 20.000, Μονοσυνταξιούχοι (μόνο από ΤΣΜΕΔΕ και κατά κανόνα Ελεύθεροι Επαγγελματίες) και Διπλοσυνταξιούχοι (ΤΣΜΕΔΕ και άλλος φορέας), με λόγο ασφαλισμένων προς συνταξιούχων 5,5.
Ο λόγος αυτός πριν την οικονομική κρίση και πριν την σύσταση του ΕΤΑΑ (έτος 2008) ήταν περίπου 7,0.
Η ισχύουσα τάση σήμερα είναι υπέρ της δυσανάλογης αύξησης των συνταξιούχων σε σχέση με την αύξηση των νέων ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα την συνεχή μείωση του λόγου αυτού που είναι βασικό κριτήριο βιωσιμότητος.

Δ) ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΣΟΔΑ
ΤΣΜΕΔΕ (Εισφορές Ελεύθερων Επαγγελματιών)
α) Παλαιoί ασφαλισμένοι (έως 31/12/1992) άνω 5ετίας.
Κύρια ασφάλιση (ΚΣ)+Κύρια Ασφάλιση (ΕΙΠΡ)+ Πρόνοια (Εφάπαξ) + Υγεία (ΚΥΤ) συνολικά 3.532 Ευρώ/ετησίως.
Για όσους έχουν Επικουρική Ασφάλιση προστίθενται 500 Ευρώ ετησίως και συνολικά 4.032 Ευρώ/ετησίως.
β1) Νέοι ασφαλισμένοι (από 1/1/1993) κάτω 5ετίας (1η ασφαλιστική κλάση).
ΚΣ + ΕΙΠΡ + Εφάπαξ + Επικουρική Ασφάλιση + ΚΥΤ συνολικά 2.650 Ευρώ/ετησίως.
β2) Νέοι ασφαλισμένοι (από 1/1/93) άνω 5ετίας (1η ασφαλιστική κλάση).
ΚΣ + ΕΙΠΡ + Εφάπαξ + Επικουρική Ασφάλιση + ΚΥΤ συνολικά 4.031 Ευρώ/ετησίως.
Ενδεικτικά οι λοιπές κλάσεις είναι όπως παρακάτω:
2η ασφαλιστική κλάση συνολικά 4.957 Ευρώ/ετησίως
3η ασφαλιστική κλάση συνολικά 5.877 Ευρώ/ετησίως
4η ασφαλιστική κλάση συνολικά 6.794 Ευρώ/ετησίως
5η ασφαλιστική κλάση συνολικά 7.672 Ευρώ/ετησίως
6η ασφαλιστική κλάση συνολικά 8.346 Ευρώ/ετησίως
10η ασφαλιστική κλάση συνολικά 10.955 Ευρώ/ετησίως
14η ασφαλιστική κλάση συνολικά 13.564 Ευρώ/ετησίως
Ενδιάμεσες κλάσεις 7, 8, 90 και 11, 12, 13 σε ανάλογα ενδιάμεσα ποσά.
Αλλαγή κλάσης γίνεται ανά τριετία.
Οι αυξήσεις στους νέους ασφαλισμένους είναι υπέρμετρα υψηλές, με αποτέλεσμα την εισφοροδιαφυγή, λόγω αδυναμίας καταβολής και επακόλουθο την κάθετη μείωση των εσόδων του Ταμείου από εισφορές ασφαλισμένων, δεδομένης και της συγκυρίας οικονομικής κρίσης και ανυπαρξίας αντικειμένου επαγγέλματος μηχανικών.

Ε) ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ
ΤΣΜΕΔΕ
Έσοδα από ακίνητα και χρηματοοικονομικά (τόκοι ομολόγων & καταθέσεων).
Έσοδα από κρατήσεις που ενσωματώνονται στο κόστος και αποτελούν μέρος του (Έργων 1%, Τεκμαρτών κερδών Έργων 0,2%, Τεχνικών ΄Εργων & Οικοδομών 0,1%, Μελετών & Επιβλέψεων 2%, Μηχανημάτων ΄Εργων 0,1%).
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα θα έχουν τεράστια μείωση λόγω κουρέματος ομολόγων και μείωσης επιτοκίων, στα νέα μεγάλης διάρκειας που αντικατέστησαν τα παλαιά.
Τα έσοδα από τις ανωτέρω κρατήσεις θεωρούνται στο αρμόδιο Υπουργείο κοινωνικοί πόροι και υπάρχει κίνδυνος κατάργησής τους, στην παρούσα δε περίοδο λόγω μείωσης έργων και οικοδομών έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια εσόδων.

ΣΤ) ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ (Σύνταξη – Εφάπαξ – Επικουρικό) (Ελεύθεροι Επαγγελματίες).
α) Η σύνταξη για Ελεύθερους Επαγγελματίες (κατά κανόνα Μονοσυνταξιούχοι) αποτελείται από Κύρια Σύνταξη (ΚΣ) & Ειδική Προσαύξηση (ΕΙΠΡ ή πρώην ΕΛΠΠ). Οι καθορισμένες συντάξεις μειώνονται με τους διάφορους Νόμους, κατά διάφορα ποσοστά κλιμακωτά ή συγκεκριμένα (Ν. 4024/11, εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – ΕΑΣ ή πρώην ΛΑΦΚΑ, 20% για άνω των 1.200 Ευρώ χωριστά σε κάθε σύνταξη και 12% για άνω των 1.300 Ευρώ στο συνολικό άθροισμα των δύο συντάξεων βάσει Ν. 4051/12 με αναδρομική ισχύ από 1/1/12), με την εισφορά για τον ΚΥΤ και επί πλέον με παρακράτηση φόρου βάσει της νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία πιθανολογείται ότι θα αλλάξει στη επόμενη χρήση με κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 Ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά οι συντάξεις μειώνονται υπερβολικά όπως φαίνεται και στα παρακάτω παραδείγματα με την παρατήρηση δε ότι οι μικρότερες συντάξεις μειώνονται κατά μικρότερα ποσά και όχι αναλογικά.
6. Ασφαλισμένος με 45 έτη ΚΣ & 45 έτη ΕΙΠΡ (1.146 + 1.524 = 2.671 Ευρώ αρχικό ποσόν), λαμβάνει σήμερα περίπου προ φόρου 2.135 Ευρώ και μετά από φόρο περίπου καθαρό πληρωτέο 1.775 Ευρώ.
7. Ασφαλισμένος με 40 έτη ΚΣ & 42 έτη ΕΙΠΡ (1.019 + 1.423 = 2.441 Ευρώ αρχικό ποσόν) λαμβάνει ως άνω περίπου 1.995 Ευρώ και καθαρό περίπου 1.695 Ευρώ.
8. Ασφαλισμένο με 39 έτη ΚΣ & 37 έτη ΕΙΠΡ (993 + 1.254 = 2.246 Ευρώ αρχικό ποσόν), λαμβάνει ως άνω περίπου 1.905 Ευρώ και καθαρό περίπου 1.625 Ευρώ.
9. Ασφαλισμένος με 45 έτη & 31 έτη ΕΙΠΡ (1.146 + 1.050 = 2.196 Ευρώ αρχικό ποσόν), λαμβάνει ως άνω περίπου 1.860 Ευρώ και καθαρό περίπου 1.585 Ευρώ.
Η μείωση της σύνταξης επαυξάνεται με την περικοπή σε Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας (περικοπή σε 400, 200 και 200 Ευρώ αντίστοιχα, με χορήγηση υπό προϋποθέσεις ηλικίας, ετήσιας μικτής αρχικής σύνταξης κάτω των 30.000 Ευρώ και αναλογικά). Με τα δεδομένα αυτά η απώλεια ετήσιου εισοδήματος σε σχέση με προηγούμενο καθεστώς 14 μισθών και χωρίς ανωτέρω μειώσεις υπολογίζεται για την περίπου (1) περίπου σε 12.000 Ευρώ η 1.000 Ευρώ ανά μήνα με βάση 12μηνου (προηγούμενο καθεστώς περίπου 33.000 Ευρώ ετησίως και με νέο περίπου 21.000 Ευρώ) και ανάλογα παραπλήσια και για τις άλλες περιπτώσεις.
10. Τ’ ανωτέρω παραδείγματα είναι προ της εφαρμογής του ν. 4093/12 τα οποία μειώθηκαν έτι περισσότερο από 100-750 Ευρώ αναλόγως.
β) Το εφάπαξ είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης σε κύρια σύναξη δεν έχει αλλάξει και ανέρχεται σήμερα σε 315,38 Ευρώ/έτος ασφάλισης για τους παλαιούς ασφαλισμένους (έως 31/12/92) και σε 589.35 Ευρώ /έτος ασφάλισης για τους νέους (από 1/1/93).
γ) Το επικουρικό αφορά κυρίως τους νέους (από 1/1/93) και τους παλαιούς (έως 31/12/92) υπό προϋποθέσεις ηλικίας και προαιρετικά.
δ) Λόγω των σοβαρών μειώσεων των συντάξεών μας, ήδη έχουμε ξεκινήσει περίπου πενήντα (50) αγωγές με τον δικηγόρο κ. Σπύρο Παυλάτο. Για περισσότερες πληροφορίες να προσέρχεσθε στα γραφεία του Συλλόγου των Συν/χων, στην οδό Κολοκοτρώνη 4, στον 2ο όροφο, κάθε μέρα από 11.00 μέχρι 13.00 όπου βρίσκεται εκπρόσωπός μας, για να σας χορηγεί οδηγίες, προκειμένου να προβείτε και εσείς σε σχετική αγωγή ακολουθώντας τις οδηγίες μας.

Ζ) ΥΓΕΙΑ – ΚΥΤ
Με τον Ν. 4052/1-3-12 άρθρο 13 παρ. 17 και αιφνιδιαστική διάταξη του Υπουργείου Υγείας της μιας γραμμής ο ΚΥΤ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ από 1/6/12 και ουσιαστικά καταργείται, τη χρονική στιγμή μάλιστα που σχεδόν είχε ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση του κλάδου (νέα βιβλιάρια, νέα συνταγολόγια, πληρωμή μέσω Τραπέζης, συμβεβλημένοι ιατροί εξεταστικά κέντρα – νοσοκομεία κλπ.). Το γεγονός αυτό συνιστά πολύ σοβαρή απώλεια των Μηχανικών αφού η υγεία τους αντιμετωπίζεται στα πλαίσια ενός νέου τεράστιου Οργανισμού (περιλαμβάνει ή θα περιλάβει όλα ή σχεδόν όλα τα Ταμεία) με πολλαπλάσια προβλήματα και υποπολλαπλάσιες παροχές, αφού ο κάθε ένας από εμάς που υποχρεωτικά ασφαλίζεται και καταβάλλει εισφορές έστω και αν είναι άνεργος αφού ασφαλίζεται η ιδιότητα του Μηχανικού, εξομοιώνεται με αυτούς που κατέβαλαν ελάχιστες ή και καθόλου εισφορές. Μετά δε την απώλεια της αξιοπρεπούς εν μέρει σύνταξης, ακολούθησε και η απώλεια της αξιοπρεπούς περίθαλψης μέσω ΚΥΤ, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων λόγω κυρίως της μείωσης του προσωπικού.

Η) ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Μετά το PSI, η περιουσία μας υπέστη σοβαρότατη ληστεία. Είναι γνωστόν ότι η περιουσία μας από 4 δισ. Ευρώ, έγινε περίπου 2 δισ. Ευρώ. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να πάρουμε αποφαση να αναθέσουμε σε κατάλληλο γραφείο (π.χ. στον κ. Αλεξ. Ζυμπίδη ή κ. Νικ. Φράγκο), την σύνταξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης για να γνωρίζουμε την πορεία του Ταμείου μας για τα επόμενα 30 χρόνια. Εξ’ άλλου και η μελέτη θα είναι χρήσιμη και για τις διεκδικήσεις μας, προς αποκατάσταση της ληστείας που μας έγινε, ότι δηλαδή το ΤΣΜΕΔΕ βουλιάζει και απαιτούνται να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να σωθεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν διαπιστώνουμε ότι συνεχώς και με αλλεπάλληλα Νομοθετήματα εγένετο προσπάθεια από την Πολιτεία να διαλυθεί το Ταμείο μας, να συγχωνευθεί με άλλα (στο πρόσφατο παρελθόν με ΟΑΕΕ κλπ.) και να απαλλοτριωθούν τα αποθεματικά και περιουσιακά του στοιχεία προς ενίσχυση αυτών που ήσαν ήδη χρεοκοπημένα. Το αυτοδιοίκητο που σε μεγάλο βαθμό υπήρχε στο παρελθόν χάθηκε παντελώς με την σύσταση και ένταξη στο ΕΤΑΑ και την στενή κηδεμονία του αρμόδιου Υπουργείου. Τα αποθεματικά απαλλοτριώθηκαν εν τέλει με το PSI (κούρεμα ομολόγων). Ο Κλάδος Υγείας καταργείται και εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ. Οι εισφορές αυξήθηκαν υπερβολικά ενώ οι συντάξεις αντιθέτως μειώθηκαν υπερβολικά. Τα έσοδα (ΤΣΜΕΔΕ) μειώνονται συνεχώς λόγω ανεργίας και αδυναμίας καταβολής εισφορών, ανύπαρκτης ανάπτυξης με μείωση κατακόρυφα των σχετικών πόρων (έργων και μελετών) και μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων λόγω PSI (μείωση ονομαστικής και τρέχουσας αξίας, καθώς και επιτοκίων νέων ομολόγων).
Οι ασφαλισμένοι αποχωρούν τελευταίως μαζικά, με συνέπεια την τεράστια αύξηση των εξόδων συνταξιοδότησης και την μείωση εσόδων, ο δε λόγος έπεσε στο 5,5 με συνεχή τάση μείωσης.
Ο κίνδυνος διάλυσης του Ταμείου και συγχώνευσης με άλλα είναι εμφανής και μπορεί να γίνει χωρίς μάλιστα αντιδράσεις από την πλευρά των μηχανικών, αφού προ της κατάρρευσης υπάρχει η βαθμίδα του προβληματικού που είναι η γέφυρα της συγχώνευσης, δεδομένου ότι τότε πλέον δεν θα υπάρχει νόημα αυτόνομης, αλλά όμως μη εύρωστης ύπαρξης.
Η αύξηση των εισφορών ακόμη περισσότερο, πάντα υπάρχει ως πιθανότητα, στην περίπτωση μάλιστα που καταργηθούν οι λοιποί πόροι (έργων και μελετών) θέμα που προς το παρόν δεν έχει τεθεί άμεσα αλλά έμμεσα, αφού πολλάκις χαρακτηρίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο ως κοινωνικοί πόροι, παρά του ότι αποτελούν δαπάνες που ενσωματώνονται στο κόστος όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών και κάθε εργαζόμενου. Η κατάργηση των πόρων αυτών είναι πιθανόν να προκαλέσει την πλήρη κατάρρευση του ΤΣΜΕΔΕ με το δεύτερο να έχει πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό. Η τριμερής χρηματοδότηση καταργήθηκε αν και θα ήταν τώρα απαραίτητη μετά το PSI κα το κούρεμα των ομολόγων δια του οποίου έγινε η πλήρης αφαίμαξη των αποθεματικών. Οι τελευταίες διατάξεις για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αποδεικνύουν μεν ότι θα ωφελήσει το Ταμείο, αλλά υπάρχει και η περίπτωση να μην μπορούν οι ασφαλισμένοι λόγω της κρίσης να ανταποκριθούν στον νόμο και δεν γνωρίζουμε τις τελικές σκέψεις της Πολιτείας.
Δυστυχώς το μέλλον του Ταμείου είναι αβέβαιο και μάλλον άσχημο (απώλεια περιουσιακών στοιχείων – μείωση εσόδων από πόρους -μείωση εσόδων από εισφορές λόγω έξαρσης εισφοροδιαφυγής – αύξηση αποχωρούντων λόγω σύναξης), δεδομένης και της χρονικής συγκυρίας με την οικονομική κρίση και την πανταετή απουσία έστω και της παραμικρής ανάπτυξης.
Εμφανής σε μεγάλο βαθμό είναι ο κίνδυνος κατάρρευσης και διάλυσης του Ταμείου με αποτέλεσμα τη συγχώνευσή του με άλλα που είναι ήδη ούτως ή άλλως προβληματικά. Μάλιστα τελευταία πήραμε σχετική απόφαση στην Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ ότι θα πρέπει η Πολιτεία να αναθερμάνει την οικοδομική δραστηριότητα, διότι αποτελεί την ατμομηχανή της Ελληνικής Οικονομίας.

2) ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
12. Διεκδίκηση του οφειλόμενου ποσού των 600 εκ. Ευρώ από τριμερή χρηματοδότηση παλαιοτέρων ετών.
13. Διεκδίκηση αναπλήρωσης απώλειας αποθεματικών λόγω κουρέματος ομολόγων με PSI μέσω επιχορήγησης ή μεταβίβασης ακινήτων ( μεταβίβαση ακινήτων έχει όμως σχέση με το είδος των ακινήτων, την εμπορική τους αξία, την αξία εκμετάλλευσης και απόδοσής τους, καθώς και την δυνατότητα ρευστοποίησής τους).
14. Διεκδίκηση των περικοπών των συντάξεών μας, με τους νόμους 3845/2010, 3863/2010, 3986/2010, 4024/2011 και 4093/2012 με άνοιγμα αγωγών, που να προσβάλλονται ως αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις. ΄Ηδη εμείς οι συν/χοι έχουμε εγείρει αγωγές στα διοικητικά Δικαστήρια και οι απαιτήσεις μας είναι σοβαρές και συγκεκριμένα 20.000 – 40.000 για μονοσυνταξιούχους και 10.000 για διπλοσυνταξιούχους. Βεβαίως το ΤΣΜΕΔΕ τα ποσά των μειώσεων των συντάξεών μας, παραμένουν στον φορέα και επομένως αυξάνεται κάθε χρόνο από το 2010 η περιουσία του κατά 50 εκ. Ευρώ, που σημαίνει ότι εάν ευδοκιμήσουν οι αγωγές μας, ουσιαστικά δεν θα ζημιωθεί το ΤΣΜΕΔΕ διότι θα υποχρεωθεί να επιστρέψει μέρος από τα ποσά που παρέμειναν στον φορέα.
15. Διεκδίκηση επανάκτησης του αυτοδιοίκητου, χωρίς όμως αλλαγή νομικού καθεστώτος (παραμονή ως ΝΠΔΔ) αφού σήμερα δεν ενδείκνυται η μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, αφενός λόγω της αφαίμαξης των αποθεματικών και αφετέρου διότι τότε θα καταργηθούν αυτόματα και οι Λοιποί Πόροι.
16. Διεκδίκηση μείωσης εισφορών άμεσα, ως δυσβάσταχτες για τους νέους, όπως προβλέπει ο ν. 3518/2006 προ των μνημονίων, δηλαδή 2.100 Ευρώ για 35 συντάξιμα χρόνια.
17. Διατήρηση των εσόδων από πόρους έργων και μελετών με παύση θεώρησής τους ως κοινωνικούς πόρους που προωθεί να εισαγάγει η Πολιτεία.
18. Διεκδίκηση άμεσης κατάργησης της διάταξης με την οποία εντάσσεται ο ΚΥΤ στον ΕΟΠΥΥ από 1/6/12. Παραμονή του στο ΕΤΑΑ, συνέχιση της αναδιοργάνωσής του, ενίσχυσής του με νέο προσωπικό και σθεναρή αντίδραση σε κάθε μελλοντική προσπάθεια επέμβασης στην υπάρχουσα γενικότερη δομή.
19. Απαίτηση ενίσχυσης της υπάρχουσας δομής όλων των Τομέων με ανθρώπινο δυναμικό, με συνέπεια την αύξηση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και παράλληλη συγκρότηση τμήματος καταπολέμησης της δόλιας εισφοροδιαφυγής δια προσλήψεως προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, με ανάλογες ενέργειες.
20. Απαίτηση από την πολιτεία επίσπευσης διαδικασιών ορισμού χρηματοοικονομικού συμβούλου για την ορθή εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας.
21. Απαίτηση ενίσχυσης ανάπτυξης οικονομίας της χώρας μας με ιδιαίτερο βάρος στα έργα υποδομών, ώστε να απασχοληθούν οι άνεργοι μηχανικοί και να δύνανται τοιουτοτρόπως να καταβάλλουν τις εισφορές τους αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να αυξηθούν τα έσοδα από πόρους εξ’ αυτών.
22. Αίτημα για αναθέρμανση της οικοδομής, με βάση και σχέδιο πρόσφατης απόφασης της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1) Να πάρουμε απόφαση να κοινοποιήσουμε την κατ’ αρχήν παρούσα μελέτη μου, σε όλες τις Δ/νσεις του ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίες καθ’ ύλην αρμοδίως να συμπληρώσουν και τροποποιήσουν στο ορθό τα κεφάλαια που περιέχονται στην παρούσα, και για τα οποία είναι αρμόδιες, σύμφωνα με τις τελευταίες υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις, διότι συνεχώς τροποποιούνται, ώστε το τελικό κείμενο που θα προκύψει να είναι απόλυτα χρήσιμο στα μέλη μας, ώστε να γνωρίζουν αφ’ ενός τις υποχρεώσεις των και αφ’ ετέρου τις παροχές που δικαιούνται σήμερα από τον φορέα μας.

2) Μετά το τελικό κείμενο, που θα προκύψει, εισηγούμαι να το εκδώσουμε σε εγχειρίδιο που να είναι χρήσιμο σε όλες τις γενιές των μελών μας.

3) Επίσης, η Δ.Ε. να τοποθετηθεί και στα κεφάλαια 1 και 2 των συμπερασμάτων, και επειδή η επεξεργασία αφ΄ ενός των διαπιστώσεων και αφ’ ετέρου των διεκδικήσεων είναι τεραστίας σημασίας κεφάλαια για την μελλοντική τύχη του Ταμείου, αφού σήμερα κινδυνεύει σε βάθος χρόνου, να γίνουν οι προτάσεις μας στην Πολιτική ηγεσία της χώρας, ώστε να διατηρηθούν οι ιδρυτικοί νόμοι του, οι οποίοι την τελευταία τριετία υπέστησαν σοβαρότατες τροποποιήσεις εξ’ αιτίας των μνημονίων και να ζητήσουμε την τροποποίηση του νομοθετικού σήμερα πλαισίου, που αφορά τις χορηγούμενες συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ.

4) Επίσης να ζητήσουμε κάθε τροποποίηση εκδοθέντος νόμου που βλάπτει σοβαρά τα μέλη μας, αλλά και το ΤΣΜΕΔΕ, και

5) Κάθε απόφασή μας να κοινοποιηθεί και στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, το οποίο είναι κατ’ εξοχήν αρμόδιο να αποφασίσει και εκείνο, σύμφωνα με τον ν. 3655/2008, για διαχείριση της βιωσιμότητας του Ταμείου, ώστε να παρθούν όλες οι κατάλληλες αποφάσεις, κα κυρίως να αναθέσει σε νομικό γραφείο τις διεκδικήσεις μας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε όλα τα προηγούμενα κεφάλαια.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ