Θέματα και στόχοι της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ε. ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ ME ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

Θ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.

Λ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΩΣ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόταση Χρήστου Αγγελόπουλου για το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ της 4-12-13

‘’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ‘’

 1. Το Δ.Σ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα.

  • Τακτικά συνεδριάζει μία φορά τον μήνα σε ημερομηνία, ημέρα και ώρα που αποφασίζεται από το προηγούμενο Δ.Σ.

  • Έκτακτα συνεδριάζει όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ η η πλειοψηφία του Προεδρείου του Δ.Σ. η τρία από τα μέλη του Δ.Σ εγγράφως.

Στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ η ημερήσια διάταξη (Η.Δ.) περιλαμβάνει θέματα που προσδιορίζονται από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στις έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ η Η.Δ. περιλαμβάνει τα θέματα που έθεσαν αυτοί που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση, η Η.Δ. των έκτακτων συνεδριάσεων και ο χρόνος της συνεδρίασης γνωστοποιούνται στα μέλη του συλλόγου με κάθε πρόσφορο μέσο, τρείς τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση, με ευθύνη του Γ. Γραμματέα.

 1. Τα θέματα της Η.Δ. των τακτικών συνεδριάσεων παρουσιάζονται από εισηγητές – μέλη του Δ.Σ, στα οποία έχει ανατεθεί (με αποδοχή τους) η σύνταξη αυτών των εισηγήσεων και οι οποίες εισηγήσεις γίνονται γνωστές στα μέλη του Δ.Σ. πέντε τουλάχιστον μέρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ με αυτήν την Η.Δ.

Τα θέματα της Η.Δ. των εκτάκτων συνεδριάσεων δύνανται κατ’ εξαίρεση να παρουσιάζονται και προφορικά.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ που καλείται έκτακτα δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από την ημέρα για την οποία ζητήθηκε η έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη παρουσίας όλων των αιτηθέντων την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ η της εκ του καταστατικού απαρτίας η συνεδρίαση ματαιώνεται οριστικά.

Σε περίπτωση απουσίας των υπολοίπων μελών (των μη αιτηθέντων) του Δ.Σ συζητείται το ενδεχόμενο λήψης πειθαρχικών μέτρων εις βάρος των.

Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας του Δ.Σ σε έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ, τότε αυτή επαναλαμβάνεται εντός δύο (2) ημερών και αρκεί η παρουσία όλων των αιτηθέντων την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ για την λήψη νομίμων αποφάσεων του Δ.Σ.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ ( τακτικές και έκτακτες ) είναι ανοιχτές σε συμμετοχή των μελών του συλλόγου, τα οποία μέλη έχουν και δικαίωμα λόγου όπως θα ορίζεται από την αποφασιζόμενη κάθε φορά διαδικασία της συνεδρίασης.

 1. Στην Η.Δ. των τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ, προηγούνται υποχρεωτικά, σταθερά και μόνιμα τα εξής θέματα της Η.Δ.:

  • Ενημέρωση του Δ.Σ επί νέων τρεχόντων θεμάτων με εισηγητές όλα τα μέλη του Δ.Σ.

  • Έγκριση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ με εισηγητή τον Γ. Γραμματέα.

  • Ενημέρωση του Δ.Σ. επί του μηνιαίου οικονομικού απολογισμού με εισηγητή τον Ταμία του Δ.Σ.

  • Πρόοδος θεμάτων για τα οποία έχουν ληφθεί αποφάσεις του Δ.Σ από τους υπεύθυνους υλοποίησης που ορίζει το Δ.Σ σε κάθε απόφασή του όταν αυτό απαιτείται.

 1. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ τηρείται με ευθύνη του Γ. Γραμματέα, παρουσιολόγιο, τα συμπερασματικά στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στον ετήσιο και τον τριετή απολογισμό του Δ.Σ προς την εκάστοτε και αντίστοιχη Γενική Συνέλευση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

 2. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ που απαιτούν ενέργειες υλοποίησης, συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ορισμό υπευθύνου υλοποίησης της απόφασης και τους επίκουρούς του αν κριθεί αναγκαία και η προσθήκη επίκουρων.

 3. Ο παρών κανονισμός δύναται να καταργηθεί η να τροποποιηθεί από το Δ.Σ το οποίο τον ενέκρινε με την ίδια τουλάχιστον πλειοψηφία (%) με την οποία τον ενέκρινε. Ο κανονισμός αυτός ισχύει για την θητεία αυτού του Δ.Σ που τον ενέκρινε και δεν είναι δεσμευτικός για επόμενο Δ.Σ που θα προκύψει από αρχαιρεσίες της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

 4. Η ψήφος του Προέδρου σε καμία ισοψηφία δεν λογίζεται ως διπλή.

 5. Το προεδρείο του Δ.Σ. είναι εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ.

 6. Οι ενδεχόμενες συνεδριάσεις του Προεδρείου του Δ.Σ. είναι ανοιχτές στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου από όλους οι οποίοι και ειδοποιούνται υποχρεωτικά με ευθύνη του Γ. Γραμματέα και σε κάθε τέτοια περίπτωση συντάσσεται ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Προεδρείου το οποίο γνωστοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. στην κάθε φορά επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 7. Είναι αναγκαίο σε κάποιον εκ των μελών του Προεδρείου να ανατεθούν και τα καθήκοντα των δημοσίων σχέσεων της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

 8. Το σύνολο των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ τόσο του Προεδρείου όσο και του Δ.Σ. δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με ευθύνη του Γ. Γραμματέα.

ΘΕΣΕΙΣ Κ. ΔΟΥΚΑ 4.12.2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΜΑΧΙΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

Σκοπός των Μάχιμων είναι η προστασία όλων των μελών ΕΣΤΑΜΕΔΕ, η βελτίωση της ζωής τους και η συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων των μελών. Για την επίτευξη του σκοπού επιλέγονται συνειδητά οι αρχές της αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας και όχι της ανάθεσης σε αντιπροσώπους.

Καταγράφουμε όσο πιο πολλά ενεργά μέλη μπορούμε με η-διευθύνσεις και κινητά.

Ενεργό Μέλος καλείται αυτό που αυτοβούλως επιθυμεί να μετέχει στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Οι εγγεγραμμένοι συγκαλούνται σε τακτικές ανοιχτές συνελεύσεις επί συγκεκριμένου εκάστοτε θέματος. Το όλο σύστημα λειτουργεί ως εξής : «Οι Συνελεύσεις με ζωντανή διαβούλευση καταλήγουν για το θέμα σε 2-3 τεκμηριωμένες προτάσεις.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων με καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία αποφασίζει..

Οι ανακλητοί – κληρωτοί εκ ψηφισμένων εκπρόσωποι ομάδων εργασίας (ΟΕ) ή οι του ΔΣ, ανάλογα με το θέμα, εκτελούν.»

Μέχρι τη λειτουργία ως άνω, το ρόλο της Συνέλευσης παίζει η ομάδα των υποψηφίων στις εκλογές που συνέρχεται τακτικά προ των ΔΣ και έκτακτα όποτε το ζητήσουν 2 τουλάχιστον μέλη.

Αν οι εγγεγραμμένοι αποφασίσουν παρόμοια συντονιστική με μέλη ψηφισμένα ή κληρωτά, εναλλασσόμενα, ανακλητά, απολογούμενα, μπορεί να λειτουργεί και στο μέλλον.

Στις συνεδρίες εκλέγεται ή κληρώνεται εναλλασσόμενος συντονιστής και γραμματέας.

Ο λόγος γίνεται σε γύρους και είναι 3 λεπτών. Εισηγήσεις εκφέρονται εντός 10 λεπτών. Παρατάσεις δίνονται μόνο αν το αποφασίσει η ομάδα.

Γίνεται προσπάθεια συναίνεσης και λήψης ομόφωνων αποφάσεων μετά διαβούλευση. Άλλως η απόφαση αν δεν είναι επείγουσα αναβάλλεται ή λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Επί αναβολής αρκεί η απλή πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις ως άνω είναι δεσμευτικές για τα μέλη των Μάχιμων στο ΔΣ και στην Εκπροσώπηση (ΤΣΜΕΔΕ κλπ).

Τα πρακτικά κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και μετά τυχόν διορθώσεις επικυρούνται.

Μεταξύ των Συνεδριών είναι ελεύθερη η διαβούλευση μέσω Η-μηνυμάτων μεταξύ όσων το επιθυμούν.

Η Η/Δ καταρτίζεται από τον Γραμματέα της προηγούμενης συνεδρίας βάσει προτάσεων των μελών και η ομάδα αποφασίζει όταν συναντηθεί για τη σειρά προτεραιότητάς τους.

Στη Συνεδρία είναι δυνατό να μετέχουν μέλη από όλη την Ελλάδα μέσω Skype ή έτερου μέσου. Πλην των ΟΕ εκ μελών, έργο μπορεί να αναθέσουν τα μέλη σε ειδικούς με πλήρη διαφάνεια.

ΘΕΣΕΙΣ Κ. ΓΚΟΝΗ

1. Πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί ο έλεγχος της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ σε δύο επίπεδα

Α. Στη λήψη των αποφάσεων από εδώ και πέρα

Β  Στον έλεγχο και καταλογισμό ευθύνης, για τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα που ζημίωσαν το ταμείο, είτε η ζημιά αυτή οφείλεται σε ολιγωρία, αδιαφορία ή συνενοχή (βλ ενέργειες της Διοίκησης για το κούρεμα των ομολόγων), είτε σε ανικανότητα ή ολιγωρία (βλ απώλεια 300 εκ από τις μετοχές του ταμείου).

 Σ´ ότι αφορά το Α Επίπεδο       

Όπως θα γνωρίζετε, όσοι έχετε ασχοληθεί με Διοίκηση, τα προς συζήτηση και απόφαση θέματα  εισάγονται στο ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ, με αναλυτικές εισηγήσεις, που διανέμονται έγκαιρα στους συμβούλους για ενημέρωση, επεξεργασία και τελική τοποθέτηση κατά την συνεδρίαση του ΔΣ

Θα πρέπει οι εισηγήσεις αυτές να έρχονται άμεσα και έγκαιρα στο ΔΣ του συλλόγου, ώστε μετά από επεξεργασία να αποφασίζεται η θέση του συλλόγου στο προτεινόμενο θέμα και να μεθοδεύεται και ο τρόπος αντίδρασης , όποτε τούτο απαιτείται

 Σ´ ότι αφορά το Β επίπεδο

Από την μικρή μου εμπειρία από το προηγούμενο ΔΣ, γνωρίζω ότι ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ , αντιμετωπίζει με πλήρη απαξίωση την διοίκηση του συλλόγου και με δυσκολία έδωσε απλά οικονομικά στοιχεία που του ζητήσαμε

Σκεφθείτε τι θα συμβεί άν του ζητήσουμε τα στοιχεία για τα επίμαχα και σοβαρά θέματα στα οποία έχει ολιγωρήσει και καθίσταται υπόλογος

Είναι λοιπόν αναγκαίο με νομική βοήθεια να ζητήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και την λήψη αποφάσεων για τις παραπέρα ενέργειές 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πέρα από τα θέματα αυτά που έχουν άμεση προτεραιότητα υπάρχουν το θέματα του κλάδου υγείας και ο τρόπος που λειτουργεί με την υπάρχουσα νομική μορφή του ταμείου και της τράπεζας αττικής, που πρέπει να εξετασθούν αμέσως μετά από την δρομολόγηση των θεμάτων άμεσης προτεραιότητας

Τέλος παράλληλα με τα θέματα πρώτης προτεραιότητας θα πρέπει στοιχειωδώς να οργανωθεί η λειτουργία του γραφείου του συλλόγου και ο τρόπος επικοινωνίας με τα μέλη του

Σ´ ότι αφορά την δικαστική διεκδίκηση που αναφέρει ο Νίκος είναι ένα θέμα ανοικτό παρά τις φήμες ότι έχουν παρέλθει οι προθεσμίες διεκδίκησης

Περιλαμβάνει

1 Τον έλεγχο της συνταγματικότητας του ΑΝ που αναθέτει από το 1950 την διαχείριση των αποθεματικών στην Τραπέζης Ελλάδος

2 Την διεκδίκηση των απολεσθέντων αποθεματικών

3 Την δίωξη των υπευθύνων σε όλα τα επίπεδα

 Απλά για ενημέρωση επισυνάπτω δυο αρχεία, ένα άρθρο για την διεκδίκηση των απωλειών των καταθέσεων με το κούρεμα και τον Ν 3605  που  προστατεύει τον επενδυτή, κατ΄ εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ο ΔΡΌΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΏΜΗ ΜΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΌΣ

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ (ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ), ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ,

Η ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΗ ΚΑΘ΄ ΕΑΥΤΗ ΕΝΕΧΕΙ ΔΟΛΟ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΣΕ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΩΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΜΠΛΕΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ.

ΗΤΟΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ.

ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1950, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΘΡΩΣΕΙ ΚΡΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟΒΟΥΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ

1 ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΔΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ 40 ΕΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

2 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 50 ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ .

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ …

Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1960.

ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΥ

Ε.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ/ση: Κανακάρη 99-101, Πάτρα τηλ. 2610/276813, Fax: 2610/620080, email: esmedergon@yahoo.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ σελίδες 14

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2010.

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α1) Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Ε.Τ.Α.Α.

Τομείς κύριας σύνταξης – ειδικής προσαύξησης – εφάπαξ – πρόνοια – επικουρικό – υγεία για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς:

 1. Ίδρυση το 1940 Α.Ν. 2326/1940 (ιδρυτικός νόμος ΦΕΚ Α΄ 1940) ασφαλίζει από 1934 Ε.Δ. Έργων. Β.Δ. 2011/4-12-1940 περί εκτέλεσής του.

 2. Τροποποίηση το 1979 Ν. 915/1979 (φεκ/03Α/1979) τροποποίηση διατάξεων και σύσταση. Ε.Λ.Π.Π. (ειδικού λογαριασμού πρόσθετων παροχών άρθρο 33). Κύρια σύνταξη βάσει του άρθρου 27 75% του μισθού Δ.Υ. επί 2ωβ.

 3. Τροποποίηση το 1992 με Ν. 2084/1992 (διαχωρισμός ασφαλισμένων σε παλαιούς πριν 1/1/1993 και νέους μετά 31/12/1992).

 4. Διάφοροι τροποποιητικοί νόμοι: Ν 2150/1993, Ν 2256/1994, Ν 2335/1995, Ν 2434/1996, Ν 2556/1997, Ν 2676/1999, Ν 2972/2001 και Ν 3029/2002.

 5. Βασικός νόμος αναδιάρθρωσης κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. το 2006 (νόμος Τσιτουρίδη ισχύ από 1/1/2007) Ν 3518/2006 ΦΕΚ Α΄ 272/21-12-2006/αναδιαρθρώσεις κλάδων. Ο Ε.Λ.Π.Π. του Ν 915/1979 γίνεται ειδική προσαύξηση (ΕΙΠΡ), συστήνεται κλάδος επικουρικής ασφάλισης, κ.λπ. διατάξεις. Η ΕΙΠΡ ειδικός λογαριασμός, είναι κύρια τι είναι;

 6. Περί πρώην Ε.Λ.Π.Π. ΥΑ 43/3/715 της 8/15.4.1981 (ΦΕΚ 223Β/1981) κανονισμός Ε.Λ.Π.Π. παροχών άρθρο 3 § 1β τροπολογία. Απόφαση 56/5-2-1993 Ν.Σ.Κ. ότι ο ΕΛ.Π.Π. είναι φορέας επικουρικής ασφάλισης και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΑΝ 580/1945 άλλες αποφάσεις Ν.Σ.Κ. 305/2003, Δ. Εφετείο Αθηνών 608/1994;

 7. Σύσταση Ε.Τ.Α.Α. με το Ν 3655/2008 (ένταξη Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στο Ε.Τ.Α.Α. μαζί με γιατρούς, δικηγόρους με βασικές αλλαγές στην Διοίκηση του Ταμείου (ΦΕΚ 58Α/2008) άρθρο 25 έως 38. Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως τομέας του Ε.Τ.Α.Α. είναι διοικητικά – οικονομικά – λειτουργικά αυτόνομο.

 8. Περικοπή επιδομάτων Ν 3845/2008 (ΦΕΚ 65Α΄ /6-5-2010) 3ον άρθρο και με το 4038/12 εφαρμοστικός (μεσοπρόθεσμο) αντικαταστάθηκε η §10 του ίδιου άρθρου. Περικοπή δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα – Επίδομα Αδείας στα 400,200, 200€.

 9. Νέο ασφαλιστικό με Ν 3863/2010 εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Άρθρο 38 από 3% έως 10% πρώην ΛΑΦΚΑ §2 άρθρο 38 από 1/8/2010 εφαρμογή.

 10. Επείγοντα μέτρα μεσοπρόθεσμων Ν 3986/2011 Άρθρο 44§10,11,12 αναπροσαρμόζονται τα άνω ποσοστά και γίνονται από 6% έως 14% υπέρ ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Γενεών), Ν 3986/2011 άρθρο 29 ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα από 1% έως 4% για εισοδήματα πάνω από 12.000.

 11. Πλέον εισφορές κλάδου υγείας στο Τ.Σ.Ε.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν 3996/2011 §10 άρθρο 61 από 7,45€ μηνιαίως σε (ΤΥΜΕΔΕ) 4% με το Ν 4075/2012 άρθρο 26 §7 τροπολογία να εφαρμόζεται μόνο στην κύρια σύνταξη.

 12. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Ν 4024/2011 μειώσεις συντάξεων άρθρο 2 § 2 20% πάνω από 1.200€ μόνο στην κύρια σύνταξη, παράνομα μείωσε την ειδική προσαύξηση.

 13. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Ν 4051/2012 μειώσεις συντάξεων άρθρο 6 § 1 12% πάνω από 1.300€ μόνο στην κύρια σύνταξη, παράνομα πρόσθεσε την ειδική προσαύξηση και την κύρια σύνταξη και την μείωσε κατά 12% πάλι στο ακαθάριστο.

 14. Έγκυρη μεσοπρόθεσμου Ν 4093/2012

α) άρθρο 1ον § Υπ. ΙΑ5. Μείωση συντάξεων από 1.000,01 – 1.500 5% 1.500,01 – 2.000,00 10% κ.λπ. προσθέτει όλες τις συντάξεις κυρία και ειδική προσαύξηση κακώς αφαιρεί ΕΑΣ, 4024/11, 4051/12 και το συνολικό ποσό περικόπτει κατά 5%, ή 10% κ.λπ. δηλαδή εάν το ποσό που απομένει μετά τις άνω αφαιρέσεις είναι π.χ. 1.850€ περικόπτει 10% x 1.850€ = 186€ και όχι 500€ x 5% + 350 x 10% = 60

β) άρθρο 1ον § ΑΙ5 Υπ. 2. Στους δικαιούχους συνταξιούχους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ειδικής προσαύξησης που δικαιούνται εφάπαξ το περικόπτει κατά 17%, ενώ στους δικαιούχος εργολήπτες Δ. Έργων που δικαιούνται εφάπαξ από τον τομέα πρόνοιας Μηχανικών Ε.Δ.Ε. το μειώνει κατά 83%.

γ) άρθρο 1ον § ΑΙ6 Υπ. 3. Καταργεί όλα τα επιδόματα δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, Επίδομα Αδείας.

δ) άρθρο 1ον § ΑΙ5 § 2 με το άρθρο 34 τροποποίηση Ν 4093/2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου κατήργησε το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως 2 την υποπαράγραφο ΑΙ5έδινε την δυνατότητα να αυξομειωθεί το 17% και το 83% ως άνω κατά 35%.

Α2) Τ.Π.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.

(Στους εργολήπτες Δημοσίων Έργων με πτυχίο ΥΠΕΧΩΔΕ χορηγεί εφάπαξ και έκτακτη σε αναξιοπαθούντες και ορφανά)

 1. Ίδρυση το 1946 με Ν.Δ. 75/2-9-1946 (ιδρυτικός νόμος)

 2. Ένταξη στο Ε.Τ.Α.Α. με Ν 3655/2008 σύσταση Ε.Τ.Α.Α. και ένταξη του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. σε αυτό.

ΘΕΜΑ Α. Εφαρμογή Ν. 3845/2010 στους Συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ

Περικοπή Επιδομάτων: Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα – Ε. Άδειας

Πριν την εφαρμογή του Νόμου3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/6-5-2010) οι συνταξιούχοι Μηχανικοί του ΤΣΜΕΔΕ (νυν Τομέας ΕΤΑΑ Μηχανικών και Ε.Δ. Έργων) λάμβαναν δώρο Χριστουγέννων όσο το ποσό της κύριας σύνταξης και επιπλέον το ποσό της ειδικής προσαύξησης.

Μετά την εφαρμογή του ως άνω νόμου λαμβάνουν Δώρο Χριστουγέννων κύριας και ειδικής προσαύξηση συνολικά 400€, Δώρο Πάσχα συνολικά 200€ και Επίδομα Αδείας. συνολικά 200€.

 1. Ότι σύμφωνα με την έκθεση επί του Νομοσχεδίου της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών του τμήματος Νομοτεχνικής επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων της Βουλής των Ελλήνων παρ. Ια το Νομοσχέδιο συνιστά «νόμο – πλαίσιο» κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 4 του Συντάγματος, με χρονικό όριο στη χρήση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων την 31/12/2010, για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων (Υ.Α.) και των Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) προς εφαρμογή των σχετικών γενικών διατάξεων των άρθρων του Νόμου.

 2. Ακόμα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ως άνω Διεύθυνσης του Τμήματος της Βουλής επί του τρίτου άρθρου παρ. α και β της έκθεσης, επισημαίνονται τα κατωτέρω σημαντικά:

α) Ως προς τις μειώσεις και περικοπές των επιδομάτων σημειώνεται ότι το άρθρο 1 του ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (Π.Π.Π.) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) που έχει προσυπογράψει και η Ελλάδα αλλά και κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και έχει, συμφώνως προς το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη τυπική ισχύ, θεσπίζεται γενικός κανόνας, σύμφωνα προς τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, και στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα αλλά και τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώματα και απαιτήσεις ήτοι περιλαμβάνονται και απαιτήσεις για σύνταξη και κοινωνικό ασφαλιστικές εν γένει παροχές.

β) Έτσι με το ανωτέρω σκεπτικό ο επανακαθορισμός του ύψους των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης και η αναγνωριζόμενη από το υφιστάμενο δίκαιο απαίτηση του ήδη συνταξιούχου για καταβολή της κανονισθείσης σε αυτόν σύνταξη στο ακέραιο (σύμφωνα με την έκθεση) η οποία έχει γεννηθεί και επομένως αποτελεί από την γέννησή του στοιχείο της περιουσίας του δεν επιτρέπεται επανακαθορισμός με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση εάν δεν συντρέχουν λόγοι πραγματικής δημόσιας ωφέλειας οι οποίοι να προβάλλονται και να αιτιολογούνται ειδικώς αλλά και να θεσπίζονται άλλες υπέρ των δικαιούχων, παροχές ή πλεονεκτήματα που να αντισταθμίζουν την περιουσιακή απώλεια.

γ) Στην περίπτωση του ΤΣΜΕΔΕ που δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό να πληρώσει μισθούς – συντάξεις – νοσήλιαδεν συντρέχουν λόγοι πραγματικής δημόσιας ωφέλειας, αλλά συντρέχουν πραγματικοί λόγοι δημόσιας απώλειας, καθ’ όσον οι περικοπές μειώνουν την καταναλωτική δύναμη των συνταξιούχων με συνέπεια το κράτος να χάνει από την είσπραξη του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων καταναλωτικών αγαθών, τού Φ.Π.Α. λόγω συρρίκνωση, του τζίρου εμπόρων, του τουρισμού, πού έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας κ.λπ.

δ) Για την αναπλήρωση της περιουσιακής αυτής απώλειας των συνταξιούχων του Φ.Κ.Α (Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) και του ΤΣΜΕΔΕ ψηφίσθηκε στο άρθρο 67 του Ν 3863/15-7-2010 η προσθήκη διάταξης στον Ν 3845/2010 στο τέλος της παραγράφου 10 του 3ου άρθρου ότι τα εν λόγω επιδόματα αναπροσαρμόζονται μετά από κοινή απόφαση Υ.ΟΙΚ. και ΥΕΚΑ (Υπουργείο Εργασίας) έπειτα από οικονομική μελέτη της Δ/νσης.Αναλ/κών.Μελετών, της Γ.Γ.Κ.Α. (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες των ταμείων και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ ήταν 4,2δις. εισφορά και μόνο των ασφαλισμένων του πριν του HΑΙRCUT και η δημοσιονομική κατάσταση καλύτερη, το ΤΣΜΕΔΕ δεν ενήργησε για την αναπροσαρμογή των επιδομάτων, και δεν διασφαλίστηκε έτσι μια αξιοπρεπή σύνταξη για κάθε δικαιούχο άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3863/2010.

ε) όπως γνωρίζεται για την εφαρμογή του Ν 3845/2010 «Νόμου Γενικού Πλαισίου», στο άρθρο 2 (μετά από εμπρόθεσμες εξουσιοδοτήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρ. 4 αρ. 43 του Συντάγματος) προβλέπονταν προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, δεν γνωρίζουμε εάν έχουν εκδοθεί για τις περικοπές των επιδομάτων στο ΤΣΜΕΔΕ, πλην όμως γνωρίζουμε ότι για τους δημόσιους υπαλλήλους ψηφίσθηκε ιδιαιτέρως ο εφαρμοστικός νόμος Ν 3847/2010 (ΦΕΚ Α΄ 67/11-5-2010) πέντε (5) ημέρες μετά τον Ν 3845/2010 για τον επανακαθορισμό των επιδομάτων τους (άρθρο μόνο) και ότι με τον εφαρμοστικό Ν 4038/2012 (μεσοπρόθεσμο) αντικαταστάθηκε η παρ. 10 του 3ου άρθρου του Ν 3845/2010 (Α΄65) από τότε που ίσχυσε, εκτός από μια προσθήκη 2 εδαφίων στο τέλος του άρθρου τα υπόλοιπα εδάφια είναι τα ίδια με τον αρχικό νόμο. Δηλαδή οι περικοπές που έκανε το ΤΣΜΕΔΕ στις συντάξεις των δικαιούχων ήταν παράνομες από το 2010 μέχρι το 2012!!!

Η απαίτηση εντόκως των παράνομων περικοπών των επιδομάτων στιςσυντάξεις από το 2010 μέχρι το 2012 και η επιστροφή τους ή άλλως με ισοδύναμες αντισταθμιστικές παροχές προς του δικαιούχους, είναι για μαςάμεσα ζητούμενο.

ΘΕΜΑ Β. Εφαρμογή Ν 4024/2011 στους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ

Όχι περικοπή – μείωση κατά 20% του ποσού της μηνιαίας κυρίας σύνταξης

ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

Μετά τη ψήφιση προσφάτως του πολυνομοσχεδίου από την Βουλή των Ελλήνων και ειδικότερα της αντισυνταγματικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 2 με την οποίαν περικόπτεται κατά 20% η κύρια μηνιαία σύνταξη πάνω από 1.200,00€ (αφού έχει αφαιρεθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) και η επιπλέον μηνιαία εισφορά της παρ. 11 του άρθρου 44 Ν 3986/2011 «του μεσοπρόθεσμου» που δεν εφαρμόζεται για τους συνταξιούχους πάνω από 60 ετών). Σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

 1. Πέρα από την αντισυνταγματικότητα της διάταξης αυτής του Νόμου αφού καταπατούνται οι κατοχυρωμένες συνταγματικώς και δικαστικώς αρχές της ισότητας και αναλογικότητας (βλ. Ελ. Σ. 510/2009 Ολομ., Ελ. Σ. 1939/2009 Ολομ.) δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση που να δικαιολογεί ειδικώς την εξαίρεση από τον κανόνα της προστασίας της περιουσίας (του συνταξιούχου) για λόγους δημόσιας ωφέλειας και να θεσπίζονται άλλες υπέρ των δικαιούχων, παροχές ή πλεονεκτήματα που να αντισταθμίζουν την περιουσιακή απώλεια (άρθρο 1 του Π .Π.Π.Π του ΕΣΔΑ).

 2. Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι λαμβάνουν την κύρια σύνταξη και την ειδική προσαύξηση βάσει της αντισυνταγματικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 2 η περικοπή του 20% κατά τον Νομοθέτη θα πρέπει να γίνει μόνο στην κύρια σύνταξη και όχι στην ειδική προσαύξηση. Δεν νομιμοποιείται καμία περικοπή στην ειδική προσαύξηση των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ καθόσον το ταμείο δεν επιχορηγείται από τν κρατικό προϋπολογισμό (είναι οικονομικά και λειτουργικά αυτόνομο και βιώσιμο) και δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου και κάθε περικοπή θα είναι αυθαίρετη καθ’ υπέρβαση του Νόμου.

 3. Η διοίκηση του ταμείου δεν μας απάντησε στο από 21/10/2011 αίτημα μας ίσως από σκοπιμότητα, ανοχή και αμέλεια και δεν αντιστάθηκε στην ψήφιση του Νόμου αυτού καθ’ όσον σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν 915/1979 και άρθρο 30 Ν 3655/2008 είχε την δυνατότητα η ΔΕ να λάβει απόφαση επί του σχεδίου νόμου η οποία έπρεπε να γίνει σεβαστή από τον προτεινόμενο προς ψήφιση ΥΕΚΑ. Έτσι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλειας ή οποία εποπτεύεται από την Γ.Γ.Κ.Α. του ΥΕΚΑ) έκανε περικοπή των κύριων συντάξεων πάνω από 1.200€ και όταν το ποσό της κύριας μηνιαίας σύνταξης δεν υπέρβαινε τα 1.200€ περικόπτει την Ειδική Προσαύξηση πέραν των 1.200€.

 4. Οι εν λόγω ανωτέρω περικοπές σύμφωνα με το νόμο αποτελούν έσοδο του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν μειώνουν το πρωτογενές έλλειμμα του κράτους ούτε βελτιώνουν την δημοσιονομική οικονομική κατάσταση της χώρας καθόσον επενδύονται από την τράπεζα της Ελλάδος σε 3μηνιαία – 6μηνιαία έντοκα γραμμάτια προσθέτοντας υπέρογκους τόκους στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΘΕΜΑ Γ. Εφαρμογή Ν 4051/2012 στους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ

Όχι περικοπή (μείωση) κατά 12% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης

KAI ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4051/2012 (το κατωτέρω κείμενο εστάλη στον πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

α) Άρθρο 2 Ν 4024/2011

β) Άρθρο 6 Ν4051/2012 §1

γ) το υπ’ αριθ. ΑΠ. Φ. 80000/ΟΙΚ/5776/403/23-3-2012 έγγραφο ΥΠΕΚΑ

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου α) Σχετ. ζητήσαμε με έγγραφο αίτημα μας ήδη από 21/10/2011 αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ να μην προβείτε στην περικοπή της πρόσθετης σύνταξης της Ειδικής Προσαύξησηςγιατί δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Νόμου και καλώς το έπραξε πούεφάρμοσε τον Νόμο, για λίγο όμως καθ’ όσον από σκοπιμότητα ή αμέλεια η ανοχή μειώθηκε σε πολλούς δικαιούχους η κύρια σύνταξη αλλά και η ειδική προσαύξηση από λάθος !!! ίσως . Είναι κρίσιμο ζήτημα το οποίο οφείλετε να διερευνήσετε.

Επιπρόσθετα τόσο το πνεύμα και το γράμμα τού άρθρου 6 του Ν 4051/2012 είναι ηαναπροσαρμογή των κυρίων μηνιαίων συντάξεων για τον περιορισμό τηςκρατικής επιχορήγησης, προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Η διάταξη αυτή του Νόμου αναφέρεται στα ελλειμματικά Ασφαλιστικά Ταμεία τα οποία επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Δεν έχει Ηθική και ΝομικήΒάση γιατί το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν είναι ελλειμματικό ,είναι εύρωστο και βιώσιμο καθόσον η σχέση ασφαλισμένων προς συνταξιούχων είναι 1πρός 7 . Το κράτος δεν έχει ποτέ επιχορηγήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Το κράτος δεν έχει δώσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ πού οφείλει (οφειλή επιχορήγησης Ελληνικού Δημοσίου από τριμερή χρηματοδότηση) και δεν έχει πρόθεση να τα δώσει. Αντιθέτως από τα 4,0 δισ. ευρώ του αποθεματικού του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (εισφορές μόνο των ασφαλισμένων) η Τράπεζα της Ελλάδος πήρε το 80% ήτοι 3,2 δισ. και τα επένδυσε σε ομόλογα του δημοσίου όταν η Ελληνική Οικονομία κατρακυλούσε και με το HAIRCUT έχασε 1,7 δισ. με ποια ηθική και νομική βάση θα εφαρμοσθεί η διάταξη του Νόμου αυτού στην κύρια μηνιαίασύνταξη αλλά και στην ειδική προσαύξηση των συνταξιούχων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθ’ όσον ειδικότερα η ειδική προσαύξηση νομοθετημένα ως θα αναφέρουμε κατωτέρω δεν είναι κύρια σύνταξη, και δεν νομιμοποιείται καμιά περικοπή.

Με τον Ν 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» και ειδικότερα με το άρθρο 2 καταργήθηκε ο ΕΛΠΠ και η πρόσθετη σύνταξη του λογαριασμού αυτού αντικαταστάθηκε από την ειδική προσαύξηση πού βαρύνει τον κλάδο της κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και καταβάλλεται από αυτόν καθ’ όσον τα αποθεματικά του ΕΛΠΠ μεταφέρθηκαν στον κλάδο κύριας σύνταξης. Μία είναι η κύρια σύνταξη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ίδιου νόμου αυτή που ορίσθηκε με βάση τα 816 ευρώ για 35 έτη ασφάλισης, και διαφορετικά υπολογίζεται με το ίδιο άρθρο 8 παρ. 2 η ειδική προσαύξηση, και διαφορετικά υπολογίζονται οι εισφορές για την ειδική προσαύξηση (τελευταίο εδάφιο § 2β του άρθρου 8 Ν 3518/2006). Το πνεύμα και το γράμμα του νόμου είναι σαφές ότι η ειδική προσαύξηση είναι ένα bonus για τους συνταξιούχους (μετόχους) του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που εκτός τις εισφορές που πληρώνανε ιδιαίτερα για τον λογαριασμό αυτόν, πληρώνανε και 1,2% για τα δημόσια έργα, 2% και 1% για τις άδειες ιδιωτικών κατασκευών, προμήθειες επί των εγγυητικών επιστολών των δανείων και των προεξοφλήσεων των πιστοποιήσεων, των λογαριασμών κ.λπ.

Στο έγγραφο του ΥΕΚΑ ως ανωτέρω σχετ. γ, (το οποίο είναι παράνομο και αυθαίρετο καθ’ όσον δεν εξουσιοδοτείται από καμία διάταξη του Ν 4051/2012 ο αρμόδιος τότε Υπουργός ,να εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο για εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού, και ιδιαίτερα να παρερμηνεύσει τις διατάξεις ή και να προσθέσει δικές του) στην υποπαράγραφο β) άρθρο 6 παρ. 1 και 3 αναφέρει ότι εφόσον στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μια κύριες συντάξεις ήτοι ι) μία από το Δημόσια και μία από άλλο ασφαλιστικό φορέα ΥΕΚΑ ή ιι) Από ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΥΕΚΑ δηλαδή όχι από το ίδιο φορέα δηλαδή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αλλά από δύο διαφορετικούς φορείς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ. Εκεί π.χ. και τον ΟΑΕΕ ή iii) Από ασφαλιστικό φορέα ΥΕΚΑ και το ΝΑΤ, τότε εφαρμόζεται η περ. στ΄ της §1 του Ν 4051/2012 να αθροίζονται οι δύο κύριες συντάξεις. Παράνομη και αυθαίρετη ερμηνεία. Τι σχέση έχει το άρθρο 2 που ισχύει για τις συντάξεις του Δημοσίου με τις κύριες συντάξεις των ασφαλιστικών Ταμείων του άρθρου 6. Μα υπάρχειασφαλιστικός φορέας αρμοδιότητας ΥΕΚΑ που να χορηγεί δύο μηνιαίες κύριεςσυντάξεις στο ίδιο πρόσωπο !. Στο άρθρο 6 δεν προβλέπεται η διάταξη αυτή, πως ο ΥΕΚΑ προσθέτει διάταξη στον Νόμο, γιατί κάνει την υπέρβαση αυτή αφού δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να ερμηνεύσει τον νόμο καθ’ υπέρβαση των κειμένων διατάξεων και να εκτρέψει το γράμμα και το πνεύμα του Νομοθέτη κατά το δοκούν !. Μήπως η υπέρβαση αυτή ήταν προμελετημένη καθ’ όσον οι συνταξιούχοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι το τέλος τού 2011 λαμβάνανε τα ενημερωτικά της κίνησης των συντάξεων τους από την Διεύθυνση Συντάξεων πού οι εγγραφές των ποσών ήτανε ξεχωριστές για την κύρια μηνιαία Σύνταξη και ξεχωριστές για την Ειδική Προσαύξηση και αθροίζονταν τα δύο ποσά αυτά σε συνολικό ποσό! Από ένα διάστημα και μετά τά ποσά αυτά ενοποιήθηκαν. Με ποια απόφαση ενοποιήθηκαν! πώς αποχαρακτηρίσθηκε η ειδική προσαύξηση σε κύρια σύνταξη! υπάρχει εντολή από το ΥΕΚΑ! ή μήπως ψηφίσθηκε νέος Νόμος που κατήργησε τον Ν 3815/2006, εν αγνοία της Δ.Ε! Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν915/1979 και το άρθρο 30 Ν3655/2008 (ίδρυση ΕΤΑΑ) τα προτεινόμενα Π.Δ και κατ επέκταση οι νόμοι από το ΥΕΚΑ πρέπει να συνοδεύονται από την σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε .

Μετά τις παράνομες και αντισυνταγματικές περικοπές των επιδομάτων του Ν3845/2010, την περικοπή 20% του Ν 4024/2011 ,του ΕΑΣ Ν. 3863/2010 των επιπλέον εισφορών της §11 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 ,της εισφοράς 4% του ΤΥΜΕΔΕ Ν 3996/2011, του κεφαλικού φόρου 1% έως 4% επί των εισοδημάτων των Ν 3986/2011, την μείωση του αφορολογήτου ορίου, του τέλους Ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (ΔΕΗ), του ΕΤΑΚ, ΦΑΠ κ.λπ. κ.λπ. η σύνταξη πού χορηγεί το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε έχει κατά πολύ περικοπεί σε σχέση με τις άλλες συντάξεις,(Τραπεζών, ΔΕΗ,ΟΤΕ) οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές γιατί δεν έγιναν για Δημόσια ωφέλεια όπωςισχυρίζεται το ΣτΕ αλλά εδικά για το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έγιναν για Δημόσιααπώλεια στα έσοδα του Κράτους, καθ όσον τοΚράτος δεν επιχορηγεί το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και τα χρήματα πού περικόπηκαν από τους συνταξιούχους θα μετακυλώνταν στην κατανάλωση (απώλεια ΦΠΑ, φόρων, στήριξη του εμπορίου, του τουρισμού, μείωση της ανεργίας κ.λπ.). Οι ευθύνες σας κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ (αναφέραμε στο αίτημά μας ) είναι αστικές και ποινικές για την απόφαση που θα πάρετε για να περικόψετε και άλλο την κύρια σύνταξη ή την ειδική προσαύξηση θα είναι δε επώδυνες όχι. Μόνον έναντι των ήδη συνταξιούχων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε αλλά και των εν δυνάμει συνταξιούχων του.

Κατόπιν των ανωτέρων δεν νομιμοποιείτε από καμία διάταξη τού εν λόγω Νόμου να περικόπτετε την κυρία μηνιαία σύνταξη και την ειδική προσαύξηση, αλλά ούτε νομιμοποιείται να αθροίζετε την κύρια μηνιαία σύνταξη με την ειδική προσαύξηση και να περικόπτετε το υπόλοιπο του αθροίσματος μετά την αφαίρεση των 1.300€ κατά 12%. Κάθε τέτοια πράξη εάν γίνει θα είναι καθ’ υπέρβαση της κειμένης νομοθεσίας. Η προσφυγή πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης να λάβετε Νομική γνωμοδότηση από θεσμοθετημένο Κρατικό όργανο, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Ν 4051/2012 ίσως απαλλάξει από τις αστικές και ποινικές ευθύνες τα εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας σας, από την μη τήρηση ή την καθ’ υπέρβαση εφαρμογή των Νόμων. Αναμένουμε την τελική απάντηση σας πριν προβούμε σε ενέργειες για την κατοχύρωση των νομίμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων μελών του Σωματείου μας.

ΘΕΜΑ Δ. Εφαρμογή Ν 4075/2012 άρθρο 26 παρ. 7 στους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ

Της μηνιαίας εισφοράς 4% υπέρ του ΤΥΠΕΔΕ του κλάδου Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ και σε βάρος των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ

Με τον Ν 3996/2011 άρθρο 61 παρ. 10 η μηνιαία εισφορά υπέρ ΤΥΜΕΔΕ του κλάδου Υγείας των συνταξιούχων 4% σε βάρος των και 6% σε βάρος του ΤΣΜΕΔΕ το οποίο θα παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης και θα το αποδίδει στον κλάδο Υγείας για να αποδοθεί προκαταβολικά στον ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή θα επιβάλλει εισφορά εις βάρος των συνταξιούχων και του ιδίου Ταμείο και θα την αποδίδει στον ΕΟΠΥΥ. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ παρακρατούσε το 4% επί του όλου ακαθάριστου της σύνταξης και της κύριας και της ειδικής προσαύξησης χωρίς να αφαιρεί το ΕΑΣ και μετέπειτα τις μειώσεις του Ν 4024/2011 και Ν 4051/2012.

Η παλαιά εισφορά μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού ήταν για όλους τους συνταξιούχους ανεξαρτήτου ποσού σύνταξης 7,45€ μετά την ισχύ του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/5-8-2011) από 1-10-2011 διαμορφώθηκε από 80 έως 100€ το μήνα ανάλογα του ακαθάριστου ποσού της σύνταξης. Οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ μηχανικοί ενεργοί άνω πενταετίας κατέβαλλαν εισφορά στο ΤΥΜΕΔΕ για όλο το Β εξάμηνο τού 2011 το ποσό των 268,32€.

Μετέπειτα με το Ν 4075/11-4-2012 άρθρο 26 παρ. 7 ψηφίσθηκε η μηνιαία εισφορά 4% σε βάρος των δικαιούχων να εφαρμόζεται μόνο επί του ποσού της κύριας μηνιαίας σύνταξης. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ όμως συνέχιζε και μετά την ψήφιση του νόμου στις 11/4/2012 να παρακρατεί το 4% επί όλου του ακαθάριστου ποσού της σύνταξης. Επιστράφηκαν τα παρακρατηθέντα για 3μήνες ποσά μετά την ισχύ του νόμου πλην όμως απαιτούμε ότι η παρακράτηση του 4% είναι υπέρογκη καθόσον οι ενεργοί μισθωτοί ασφαλισμένοι καταβάλλουν υπέρ του ΤΥΜΕΔΕ ποσοστό 2,15% επί του συνόλου των αποδοχών καθόσον το ταμείο δεν καλύπτει και τώρα το ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει όλες τις δαπάνες της νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μισθωτών και συνταξιούχων.

ΘΕΜΑ Ε. Εφαρμογή Ν 3863/2010 άρθρο 38 παρ. 2 και 3β

Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων

Μετά την ισχύ του ως άνω νόμου στις 15-7-2010 και με ποσοστά του αρχικού νόμου από 3% έως 10% που αναπροσαρμόσθηκαν από 1-8-2011 σε 6% έως 14% ανάλογα του ακαθάριστου ποσού της σύνταξης, της μηνιαίας κύριας σύνταξης (παρ. 2 του άρθρου 38 του νόμου) και της ειδικής προσαύξησης (παρ. 3β του ίδιου νόμου) παρακρατούνται από την μηνιαία σύνταξη των δικαιούχων που κυμαίνονται από 150 έως 230€ ποσά υπέρογκα που δεν αιτιολογείται ειδικώς στο νόμο.

Τα ποσά αυτά αποδίδονται στο ΑΚΑΓΕ για την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης ΦΚΑ καθώς και για την χρηματοδότηση του «προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας» και καταβάλλονται από τους συνταξιούχους Δημοσίου, ΝΑΤ και ΦΚΑ αρμοδιότητα ΥΕΚΑ. ΔΕΝ περιλαμβάνονται όμως τα χαρακτηριζόμενα ως ευγενή ταμεία (Τραπεζών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.).

Με ποια ηθική και νομική βάση εφαρμόζει το κράτος την αρχή της ισότητας και αναλογικότητας.

Την διαχείριση του λογαριασμού του ΑΚΑΓΕ την διαχειρίζονται μετά από εξουσιοδοτήσεις των νόμων οι Υπουργοί Οικονομικών και ΥΕΚΑ μετά από κοινή απόφαση. Ρύθμιση και πρακτική πού θεωρούμε και παράνομη και αντισυνταγματική.

Οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ δεν εξυπηρετούνται από το «πρόγραμμα του κατ’ οίκον φροντίδας» και πρέπει να εξαιρεθούν από την Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων του Ν3863/2010.

ΘΕΜΑ ΣΤ΄ Εφαρμογή Ν4093/2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 κ.λπ.

Άρθρο 1ον Υπολ. ΙΑ5 .

Μείωση συντάξεων §1 από 1/1/2013. Μετά την ψήφιση του ως άνω Νόμου και στις 31/1/2013 από το ταμείο μειώθηκαν οι συντάξεις των δικαιούχων του ΤΣΜΕΔΕ. Η ενημέρωση πριν την ψήφιση του Νόμου από το ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΚΑ ήλθε σε αντίθεση με την εφαρμογή του Νόμου γιατί έλεγαν ότι οι συντάξεις θα μειωθούν για το υπερβάλλον των 1.000€ πλην όμως οι συντάξεις μειώθηκαν για το συνολικό ποσό. Δηλαδή εάν μια σύνταξη μετά την αφαίρεση του ΕΑΣ, του Ν 4024/11, του ν 4051/12 έφθανε στο ποσό των 1.850€ (το 4% του κλάδου υγείας δεν το αφαιρεί) η μείωση έγινε στο 1.850 x 10% = 185€ αντί του 500 x 5% = 25€ + 350 x 10% = 35€ ήτοι 60€ έναντι των 185€ και με τα αναδρομικά του Ιανουαρίου 185 x 1,25 = 231,25€. Στο νόμο αναφέρεται ότι γίνεται από 1/1/2013 στην μηνιαία σύνταξη ή στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000€ και λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα (που δεν υπάρχουν) καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις (περιλαμβάνει και την ειδική προσαύξηση) και ότι αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα. Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται για αγορά των 3 μηνιαίων – 6μηνιαίων έντοκων γραμματίων του Δημοσίου που προσθέτουν τόκους στον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 1ον Υπ. ΑΙ6§3.

Με το εν λόγω άρθρο καταργούνται από 1/1/2013 τα επιδόματα και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας δηλαδή τα 400, 200 και 200€ αυτά που έμειναν μετά την εφαρμογή του Ν 3845/2008.

Άρθρο 1ον Υπ. ΑΙ5 §2.

Στους δικαιούχους Μηχανικούς ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31/12/1992 και αποχωρούν ή θα αποχωρήσουν από 1/8/10 και μετά, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης και από την ειδική προσαύξηση χορηγείται εφάπαξ το οποίο ανέρχεται σε 315,38 ευρώ/έτος ασφάλισης για τους παλαιούς ασφαλισμένους (έως 31/12/1992) και σε 589,35€/έτος ασφάλισης για τους νέους (από 1/1/1993) πλην όμως με την §2 του άνω Νόμου το εφάπαξ αυτό μειώνεται κατά 17,42%. Διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου §2 του ιδίου άρθρου έδινε την δυνατότητα μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ. των Φ.Κ.Α. να αυξομειωθεί το ποσοστό αυτό κατά 35% πλην όμως με το άρθρο 34 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (τροποποίηση του Ν 4093/1992) κατήργησε την δυνατότητα που έδινε ο Νόμος για μείωση του ποσοστού 17,42%.

Άρθρο 1ον Υπ. ΑΙ5 §2.

Στους δικαιούχους Μηχανικούς και Εργολήπτες Δημοσιών Έργων με πτυχίο ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Δημόσια Έργα (εργοληπτικό πτυχίο) που υποχρεωτικά γίνονταν μέλη του Τ.Π.Ε.Δ.Ε δικαιούντα εφάπαξ ανάλογα με τα έτη στο Τ.Π.Ε.Δ.Ε. και της τάξης του πτυχίου ΜΕΕΠ (π.χ. 1η και 2η τάξη στα 26.327€ για 30 έτη). Με το ως αν άρθρο παρ. του Νόμου το εν λόγω εφάπαξ γι’ αυτούς τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 1/8/2010 και μετά το εν λόγω εφάπαξ βοήθημα μειώνεται κατά 83% και όπως ανωτέρω με την αυτή πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταργήθηκε η δυνατότητα του 35%.

Όλες οι ανωτέρω περικοπές – μειώσεις – παρακρατήσεις αντίκεινται στις συνταγματικές διατάξεις προστασίας των συντάξιμων αποδοχών, στις διατάξεις σεβασμού της περιουσίας του προσώπου στην Αρχή περί Ισότητας του άρθρου 4 §1 του Συντάγματος και θεωρούμε ότι για λόγους συνταγματικής τάξης, σοβαρότητας του Ελληνικού Κράτους, προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και συμμόρφωσης προς το Κοινοτικό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις περί Προστασίας των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και ειδικώς των Περιουσιακών Δικαιωμάτων, ζητούμε να μας επιστραφούν εντόκως οι ανωτέρω περικοπές/κρατήσεις/μειώσεις ως αχρειοτήτων παρακρατηθέντων.

Ο Γενικός Γραμματέας Πάτρα 18/2/2013

Νικόλαος Πετράτος

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κορφιάτης