Σάββατο, Οκτώβριος 20, 2018

«Χορήγηση μιας μηνιαίας έκτακτης εφάπαξ σύνταξης δώρο, στουςσυνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 2/6/2015

Προς

Την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ

Κολοκοτρώνη 4- Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση μιας μηνιαίας έκτακτης εφάπαξ σύνταξης δώρο, στους
συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ
».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1.- Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι από την 1-7-2010 μέχρι σήμερα, βάσει των νόμων 3845/2010, 3863/2010, 3986/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, οι συντάξεις μας υπέστησαν πολύ μεγάλες περικοπές, διότι ο νομοθέτης ήθελε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, ώστε να περιορισθούν τα ελλείμματα του ετήσιου προϋπολογισμού του και έτσι εξέδιδε οριζόντιους νόμους, που περιελάμβανε και το Ταμείο μας.

2.- Είναι επίσης βέβαιο, ότι οι προαναφερθέντες νόμοι, βάσει των οποίων εγένοντο οι μειώσεις των συντάξεών μας, ρητώς όριζαν, ότι οι περικοπές αυτές παρέμειναν στον φορέα και επομένως βγαίνει το συμπέρασμα ότι η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ αυξήθηκε κατά 50 εκ. Ευρώ κάθε έτος στα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια, όπως άλλωστε εμφανίζονται τα πιο πάνω από τους εγκριθέντες προϋπολογισμούς του ΤΣΜΕΔΕ.

3.- α) Βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 4577/1966 (ΦΕΚ 230Α), το ΤΣΜΕΔΕ δύναται να χορηγήσει εφάπαξ μια έκτατη σύνταξη δώρο. Η σχετική διάταξη έχει επί λέξει: «… Δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδομένων μετά γνώμη του οικείου Οργανισμού, δύναται να εγκρίνεται η χορήγηση κατ’ έτος εις τους συνταξιούχους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης έκτακτος οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι μιας κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίας συντάξεως, καθ’ ό μέτρον επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού…».

β) Έτσι από τα αναλυτικά στοιχεία της Δ/νσης Συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ και της Δ/νσης Λογιστικού, το ΤΣΜΕΔΕ δαπανά μηνιαίως για συντάξεις περίπου, το ποσόν των σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (40.000.000 €). Συνεπώς η επιβάρυνση του Ταμείου θα είναι 40.000.000 € και εντός των δυνατοτήτων αυτού.

5.- Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία προ επτά (7) ετών, το έτος 2008, το ίδιο αίτημά μας, εγένετο δεκτό τόσο από την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, όσο και από το Υπουργείο Εργασίας, με βάση την υπ’ αριθ. Φ. 10043/26928/1070/5.11.2008 απόφασή του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Εισηγητικό τότε Σημείωμα.

6.- Είναι γεγονός ότι η χορήγηση μιας έκτακτης μηνιαίας εφάπαξ σύνταξης στους συνταξιούχους μας, θα ανακουφίσει αυτούς, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διαβιώνουν, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι η δαπάνη δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τον προϋπολογισμό του ΤΣΜΕΔΕ. Επομένως πρέπει και το ΕΤΑΑ να κάνει δεκτή την απόφασή μας, αφού περιέχει όλους τους απαραίτητους κανόνες της νομιμότητας, κατά τ’ ανωτέρω.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να ληφθεί απόφαση να χορηγηθεί μια μηνιαία έκτακτη, εφ’ άπαξ, σύνταξη δώρο, στους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ δαπάνης σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (40.000.000 €), που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΣΜΕΔΕ.

Η απόφασή μας να είναι άμεσης επικύρωσης.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΤΗΛ.: 6976 400698

About Αθανάσιος Φιλιππίδης