Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Φιλιππίδης – Αγωγή για το κούρεμα

*Αναδημοσίευση από Άρθρο στην Ελευθεροτυπιά του Αθανάσιου Φιλιππίδη

Οπως είναι γνωστό, στις 9 Μαρτίου 2012 το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην υποχρεωτική ανταλλαγή ομολόγων του, έναντι νεότερων χαμηλότερης αξίας και μακρότερης λήξης.

Το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε ανέρχεται σε ποσοστό 53,5% της αρχικής ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Ετσι σύμφωνα με τους νόμους που εκδόθηκαν τα κατατεθειμένα ομόλογα του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέστησαν την πιο πάνω ζημία, με αποτέλεσμα η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ να μειωθεί και να γίνει σχεδόν η μισή. Ο νόμοι οι οποίοι ψηφίστηκαν για την περικοπή των ομολόγων μας, είναι οι εξής:

α) Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28/14-2-2012). β) Ν. 4050/2012 (ΦΕΚ Α’ 36/23-2-2012). γ) Η υπ’ αριθ. 10/9-03-2012 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 50/9/3/2012). δ) Η υπ’ αριθ. 5/24-2-2012 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. φύλλ. 37/24-2-2012. ε) Η απόφαση 2/20964/0023Α του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 682/9-3-2012).

Είναι γνωστό ότι προκύπτουν σοβαρές ευθύνες για την τότε κυβέρνηση, αφού με τους πιο πάνω νόμους το Ασφαλιστικό Ταμείο μας υπέστη ζημιές, αφού κατέθετε τα διαθέσιμά του στην Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει σχετικών διατάξεων. Είναι γνωστό ότι τα χρήματά μας υποχρεωτικά κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει νόμου και μπαίνουν σε έναν κοινό κουμπαρά, το «κοινό κεφάλαιο», όπως ονομάζεται, και επενδύονται όπως προβλέπει ο Νόμος σε ομόλογα του Δημοσίου. Από το αποτέλεσμα της επένδυσης διανέμονται τα κέρδη όπως συνέβαινε στο παρελθόν, ή οι ζημίες όπως συνέβη μετά το «κούρεμα».

Ημασταν υπερήφανοι, αλλά…

Σύμφωνα με τα πιο κάτω συνημμένα έγγραφα της Διευθύνσεως Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Λογιστηρίου του ΤΣΜΕΔΕ, η περιουσία μας ήταν στις 2/3/2012 (η ημερομηνία αυτή είναι προ του κουρέματος) στο τεράστιο ποσόν των 3,93 δισ. ευρώ εξ αιτίας της καλής διαχειρίσεως των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ από τις εκάστοτε διοικήσεις και ήμασταν όλοι υπερήφανοι για την προσπάθεια που κατεβλήθη από όλους τους εν ενεργεία μηχανικούς, οι οποίοι κατέθεταν τις εισφορές των επί δεκαετίες στο ταμεία του ΤΣΜΕΔΕ, ώστε στα γηρατειά τους να έχουν μια καλή σύνταξη, η οποία να τους επιτρέπει να ζήσουν αξιοπρεπώς. Δυστυχώς όμως. Ετσι, στις 30/4/2012, δηλαδή μετά το κούρεμα των ομολόγων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ το σύνολο της περιουσίας ανήλθε σε 1.097. 168.685,00 ευρώ. Εξ άλλου από τα στατιστικά στοιχεία της Διευθύνσεως Οικονομικών Υπηρεσιών στις 6/7/2013 η συνολική περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο σχετικό έγγραφο, είναι αξίας 1.942.709.151 ευρώ. Η σχετική αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για το κούρεμα των ομολόγων που υπέστη το Ταμείο μας, είναι νόμιμη, αφού είναι συνταγματικό δικαίωμά μας και πρέπει να κατατεθεί αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα την καταβολή της προκύπτουσας διαφοράς, επί της ονομαστικής αξίας παλαιών και νέων ομολόγων, καθώς και των τοκομεριδίων που επρόκειτο να καταβληθούν μη γενομένης της ανταλλαγής. Σημειωτέον ότι η άσκηση και η επίδοση της αγωγής με αίτημα την τοκογονία, δηλαδή να καθιστά την απαίτηση τοκοφόρα, με το ισχύον 6% (τουλάχιστο) επιτόκιο απαιτήσεων κατά του Δημοσίου είναι νόμιμη, όταν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο μέσος χρόνος εκδίκασης -υπό τα τωρινά δεδομένα- υπολογίζεται σε πέντε (5) έτη.

Επειδή βάσει του ν. 3655/2008 υπεύθυνο για τη διαχείριση της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ είναι το ΕΤΑΑ, θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΜΕΔΕ να ανοίξει την σχετική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα προαναφερόμενα, και να ζητά την αποκατάσταση της ζημίας μας. Κατά τη γνώμη μας, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί τέτοια αγωγή, εμείς οι συνταξιούχοι παρακαλούμε το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ να προβεί το συντομότερο δυνατό στην έγερση της σχετικής αγωγής, διότι το ΤΣΜΕΔΕ ως ΝΠΔΔ έχει την υποχρέωση αυτή. Μια τέτοια αγωγή είναι γνωστό ότι θα τελεσιδικήσει έπειτα από επτά (7) χρόνια, η δε απόφαση του ΤΕΕ θα βγει μετά δέκα (10) χρόνια και επομένως μέχρι τότε μπορεί η Πολιτεία να έχει τη δυνατότητα να μας αποζημιώσει, διότι μπορεί να έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα του κράτους!

Ετσι με τη σύνταξη του δικογράφου της αγωγής, όπου αναλυτικά θα αναφέρεται η κίνηση του χαρτοφυλακίου πριν και μετά την ανταλλαγή που έλαβε χώρα στις 9 Μαρτίου 2012, όπως και όλα τα στοιχεία που προκύπτουν για τις υποχρεώσεις του Ταμείου (συντάξεις, περίθαλψη, ΕΟΠΥΥ κ.λπ.), το ασφαλιστικό κεφάλαιο, η σχέση ασφαλισμένων-συνταξιούχων, από τα οποία να προκύπτουν οι συνέπειες της υποχρεωτικής ανταλλαγής, η μη ικανότητα του Ταμείου να αντεπεξέλθει στον κοινωνικοασφαλιστικό του σκοπό, είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται στο δικόγραφο, για να τεκμηριωθεί η απαίτησή μας. Εξ άλλου με τα σημερινά δεδομένα, το ΤΣΜΕΔΕ ως γνωστόν βουλιάζει και η αναλογιστική μελέτη του ΤΕΕ δείχνει ότι έχει βιωσιμότητα μόνο για δέκα (10) χρόνια. Αρα και εκ του λόγου τούτου είναι αναγκαίο να υποβληθεί η αγωγή για το κούρεμα των ομολόγων του Ταμείου μας.

About maffye

Αφήστε απάντηση