Τυφλοσούρτες για Εκκαθαριστικό και για Αίτηση / Ένσταση

Επειδή πολλοί συνάδελφοι δυσκολεύονται να δουν το εκκαθαριστικό τους, ακολουθούν οδηγίες γιατί είναι απαραίτητο.

Η πρόσβαση των συνταξιούχων στα ενημερωτικά σημειώματα θα γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ :

Υπηρεσίες προς Συνταξιούχους,

Επιλογή πληρωμές,

Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος ,

Ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων από 1/1/2019,

Είσοδος στην Υπηρεσία με χρήση προσωπικών κωδικών ΤΑΧΙS.

Εξουσιοδότηση

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, οπτική επιβεβαίωση

Αριστερά πίναξ : Ενημερωτικά Σημειώματα

Έτος, Μήνας (Ιανουάριος ή Φεβρουάριος τώρα), Αναζήτηση

Εκτύπωση, Εκτέλεση, ΟΚ

 

=====================================================

ΤΥΦΛΟΣΟΥΡΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Μπαίνετε στον ιστότοπο ΕΦΚΑ και εκτυπώνετε το εκκαθαριστικό Ιανουαρίου 2019, βλ. ανωτέρω, για να έχετε μπροστά σας όλα τα στοιχεία όπως αριθμό ΔΙΑΣ κλπ.
Στη συνέχεια από τον ιστότοπο ΕΦΚΑ αρχική, πατάτε Ένσταση/Αίτηση θεραπείας και προχωράτε πάλι με taxisnet, χτυπάτε νέα αίτηση, ως κείμενο βάζετε με copypaste το πιο κάτω που σας στείλαμε με τις διορθώσεις μας και το υποβάλλετε. Έτσι παίρνετε άμεσα και αρ. πρωτοκόλλου.
Υπ’ όψη ότι οι πρόσφατες αποφάσεις ΣΤΕ ΔΕΝ έχουν αναδρομική ισχύ.

 

Π Ρ Ο Σ
ΤΟΝ «ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
(Ε.Φ.Κ.Α.)
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 
 
1.Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ (πρώην ……….) και τον Δεκέμβριο του 2018 έλαβα ενιαίο ποσό σύνταξης ύψους …………. ευρώ (μεικτά) και …………. ευρώ (καθαρά).
Την 1-10-2019 στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ αναρτήσατε Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής μου, για τον μήνα Ιανουάριο 2019 βάσει των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, στο οποίο εμφαίνεται το ενιαίο, μέχρι 31-12-2018, ποσό της σύνταξής μου χωριζόμενο παράνομα σε τρία διακριτά μέρη, ήτοι:
την εθνική σύνταξη (………………… ευρώ),
την ανταποδοτική σύνταξη (……………… ευρώ)
και την προσωπική διαφορά (……………….. ευρώ ).
 
2.Ωστόσο, το Ενημερωτικό Σημείωμα της Σύνταξής μου για τον Ιανουάριο 2019, που αποτελεί μια ενημερωτικού τύπου καταγραφή από μέρους σας, είναι κατά παράβαση
α)των υπ’αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ και έκριναν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 14, 33 και 96 του ν. 4387/2016, βάσει των οποίων έγινε ο επανυπολογισμός τής σύνταξής μου.
Οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις ακύρωσαν στο σύνολό τους τις υπ’αριθ. 25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/ 887/7-6-2016 ΚΥΑ, που καθόριζαν τα ποσοστά αναπλή-ρωσης για τον επανυπολογισμό των επικουρικών και των κύριων συντάξεων, αντίστοιχα.
β)του υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019 Πορίσματος-Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη.
 
3.Επιπροσθέτως, στο γενικό έγγραφο με τίτλο «Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» που αναρτήσατε, ενώ αναφέρετε όλους τους νόμους (3863/2010, 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012),βάσει των οποίων υπέστην αλλεπάλληλες και διαδοχικές περικοπές στη σύνταξή μου, ουδέν απολύτως αναφέρετε για:


 
 
α)τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, που έκριναν αντισυνταγματικές τις περισσότερες από τις περικοπές αυτές (ν. 4051/2012 και 4093/2012), αλλά και την κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων κατ’έτος,
β)τις υπ’αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, που ακύρωσαν τις τις υπ’αριθ. 25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/887/7-6-2016 ΚΥΑ (με τις οποίες καθορίζονταν τα ποσοστά αναπλήρωσης για τον επανυπολογισμό των επικουρικών και των κύριων συντάξεων, αντίστοιχα) και έκριναν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης που παρά τον Νόμο εφαρμόσατε για τον επανυπολογισμό της δικής μου σύνταξης.
Ως εκ τούτου, η ακύρωση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων καθιστά λανθασμένο τον επανυπολογισμό εκ μέρους σας της σύνταξής μου και συνεπώς ΚΑΙ την υπολογισμένη από εσάς προκύψασα προσωπική μου διαφορά ύψους …………. ευρώ.
γ)τις υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκριναν αντισυνταγματική την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την οποία παρανόμως συνεχίζετε να παρακρατείτε, όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Σημείωμα που αναρτήσατε.
 
4. Ότι ως νέος συνταξιούχος (μετά την ψήφιση του 4387/16) εξομοιούμαι με τους παλαιότερους συναδέλφους μου βάσει των ως άνω αποφάσεων ΣΤΕ
 
5.Με την παρούσα, σας δηλώνω ότι ουδόλως αποδέχομαι ή συναινώ με την έκδοση-ανάρτηση του Ενημερωτικού αυτού Σημειώματος για τους λόγους που αναφέρω ανωτέρω. Ούτε ασφαλώς αποδέχομαι ή συναινώ με το περιεχόμενό της και τα καταγραφόμενα ποσά, αφού  θεωρώ παράνομο ΚΑΙ αντισυνταγματικό ΚΑΙ εσφαλμένο τόσο το ίδιο το Ενημερωτικό Σημείωμα όσο και τον επανυπολογισμό της σύνταξής μου, αφού έγινε βάσει ποσοστών αναπλήρωσης που τελικώς κρίθηκαν αντισυνταγματικά, με συνέπεια να είναι λανθασμένο το ποσό της προσωπικής μου διαφοράς.
Ως σύγχρονος νεοσυσταθείς φορέας ο ΕΦΚΑ, ο πυλώνας πλέον του Ασφαλιστικού μας Συστήματος (ειδικά μετά την πρόσφατη έκδοση της υπ’αριθ. 1880/2019 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ που τον έκρινε συνταγματικό), έχων όλα τα ηλεκτρονικά μέσα και στελεχωμένος με έμπειρη Διοίκηση, καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό και άριστους νομικούς συμβούλους στις Νομικές σας Υπηρεσίες, λειτουργώντας σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, κοινοβουλευτικό κράτος, που σέβεται τους θεσμούς και το Σύνταγμα, ΟΦΕΙΛΕΤΕ να εφαρμόσετε τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων στην περίπτωσή μου, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας.
6. Από τις συνταγματικές κατοχυρωμένες αρχές α)του κοινωνικού κράτους, β)του κράτους δικαίου, γ)της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και δ)της χρηστής διοίκησης, απορρέει το δικαίωμα ενημέρωσης των ασφαλισμένων και η αντίστοιχη υποχρέωση των Ασφαλιστικών Οργανισμών να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης.
Συνεπώς, κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να γνωρίζει με ποιον ακριβώς τρόπο γίνεται ο επανυπολογισμός τής δικής του σύνταξης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 33 και 96 του ν. 4387/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκριναν στο σύνολό τους τα ποσοστά αναπλήρωσης (βάσει των οποίων υπολογίσατε τις κύριες και επικουρικές συντάξεις) ως παράνομα και αντισυνταγματικά.
Ο επανυπολογισμός, όπως και ο αρχικός υπολογισμός, διενεργείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό και αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητική-διαπλαστική τής αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης και συνεπώς φέρει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής (τεκμήριο νομιμότητας, εκτελεστότητα, συγκεκριμένο τύπο, πλήρη και επαρκή αιτιολογία κ.λπ), στοιχεία που εκλείπουν από το «Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής» που αναρτήσατε.
Για να μπορεί, δε, να γίνει έλεγχος από τον εκάστοτε συνταξιούχο ή τους κληρονόμους του, πρέπει η νέα συνταξιοδοτική απόφαση -που εκδίδεται από το αντίστοιχο Υποκατάστημα πληρωμών συντάξεων ή από το Τμήμα Συντάξεων που εξέδωσε την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης-, να περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον επανυπολογισμό, δηλαδή:
1)Συντάξιμες αποδοχές,
2)Χρόνο ασφάλισης,
3)Ποσοστά αναπλήρωσης,
4)Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας,
5)Ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης,
6)Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης,
7)Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη,
8)Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση,
9)Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά και
10)Προσωπική διαφορά.
Όλα τα ανωτέρω είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου των συνταξιούχων που τόσο βάναυσα επλήγησαν την τελευταία δεκαετία από τις συνταξιοκτόνες πολιτικές των Μνημονίων. Μετά, δε, την έκδοση τής σχετικής νέας πράξης, θα αναμένομε να ακολουθήσουν τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα.
 
Επειδή το Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής τής σύνταξής μου είναι ένα γενικό έγγραφο και όχι νέα συνταξιοδοτική απόφαση (τροποποιητική), όπως ρητά απαιτεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αλλά και το 261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα-Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, που ανέφερα παραπάνω.
 
Επειδή ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου και η εξαγωγή του ύψους τής προσωπικής διαφοράς έγινε επί λανθασμένων συνταξίμων αποδοχών μου, αφού –όλως παρανόμως- αγνοεί και παραβλέπει ότι οι περισσότερες περικοπές στη σύνταξή μου, η κατάργηση των ετησίων Δώρων-Επιδομάτων και η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και με τις υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, άρα οφείλετε να προβείτε σε νέο ορθό υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών μου.
 
Επειδή ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου και συνεπώς τής προκύπτουσας από αυτήν προσωπικής μου διαφοράς έγινε με τα ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 14, 33 και 96 του ν. 4387/16, τα οποία όμως κρίθηκαν παράνομα και αντισυνταγμαικά, ως ανωτέρω, καθόσον οι 25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/887/7-6-2016 ΚΥΑ που τα προσδιόρισαν, κρίθηκαν στο σύνολό τους και εξ υπαρχής άκυρες και αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο Επικρατείας.
 
Επειδή, επιπροσθέτως, στο νέο ποσό της σύνταξής μου εξακολουθείτε παρανόμως να μου παρακρατείτετην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ενώ έχει κριθεί αντισυνταγματική.
 
Επειδή το γενικό έγγραφο που αναρτήσατε πάσχει ΚΑΙ ως προς τύπο ΚΑΙ ως προς το περιεχόμενό του αφού απουσιάζουν σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου προκειμένου να καταλήξετε στο ορθό ύψος τής προσωπικής διαφοράς.
 
Επειδή είναι παράνομη η ενέργειά σας αν δεν προβείτε στην έκδοση και ανάρτηση του Ενημερωτικού Σημειώματος για λογαριασμό μου (το οποίο δεν αποτελεί διοικητική πράξη κατά τον τύπο και το περιεχόμενο), μου στερείτε τη δυνατότητα νόμιμης διατύπωσης αντιρρήσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 24-27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και με αφορούν.
 
Επειδή ήδη εκδόθηκαν ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ οι υπ’αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι οποίες ακύρωσαν τις υπ’αριθ. 25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/887/7-6-2016 ΚΥΑ (που προσδιόρισαν τα ποσοστά αναπλήρωσης των επικουρικών και κύριων συντάξεων αντιστοίχως), βάσει των οποίων έγινε ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου (κύριας και επικουρικής), γεγονός που τον καθιστά άκυρο και παράνομο.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου
 
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι
 
-Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019 που με αφορά, για τους λόγους που αναφέρω ανωτέρω και κυρίως επειδή ΔΕΝ αποτελεί νέα συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστά ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.
 
-Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), που να περιέχει όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά και να ευθυγραμμίζεται με τις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.
 
Ο αιτών/Η αιτούσα