Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 3655/2008, ΑΡΘΡΟ 147, ΠΑΡ. 3. – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,1 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 2/4/2015

 

Προς

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 3655/2008, ΑΡΘΡΟ 147, ΠΑΡ. 3.  – ΥΠΕΥΘΥΝΗ

   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

           ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,1 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ   ΦΟΡΕΑ»

 

 

 

Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ κος Α. Φιλιππίδης θέτει υπόψη της Δ.Ε. την πιο κάτω γραπτή εισήγηση που έχει ως εξής:

 

«Όπως είναι γνωστό η Πολιτεία με τον ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α), άρθρο 147 παρ. 3 αναφέρει ότι: «Οι συνδρομές των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών προς τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές τους οργανώσεις είναι δυνατόν να παρακρατούνται από τους Οργανισμούς αυτούς, ύστερα από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξής τους, εφόσον υποβληθούν από τις οργανώσεις αναλυτικές καταστάσεις συνοδευόμενες από ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις (ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75 Α’) των συνταξιούχων – μελών τους περί αποδοχής της παρακράτησης αυτής».

Βάσει όλων των σχετικών νόμων που διέπουν το ΤΣΜΕΔΕ και αφορούν κυρίως τη συνταξιοδότηση των μελών αυτού, μετά τη γνωστή παύση εργασιών στη Νομαρχία για την συνταξιοδότηση των, ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ και υποβάλλει κατάλογο των απαραιτήτων στοιχείων και υπευθύνων δηλώσεων βάσει των οποίων εκδίδεται η απόφαση συνταξιοδοτήσεως των ως άνω μελών.

Παρακαλούμε να υπάρχει σχετική συνημμένη δήλωση του μέλους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, ότε επιθυμεί να παρακρατείται μηνιαίως από την σύνταξή του, ένα (1) Ευρώ υπέρ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Η δήλωση περιέχει όρο ότι δύναται να ανακληθεί από τον ενδιαφερόμενο όποτε θέλει.

Το σχέδιο της αιτήσεως και εξουσιοδοτήσεως είναι το κάτωθι:

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Προς την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ

 

Κύριοι,

Σας εξουσιοδοτώ ανεπιφύλακτα, όπως παρακρατείτε κάθε μήνα από τη σύνταξή μου το ποσό του ενός (1) Ευρώ υπέρ της ‘Ενωσης.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έγγραφη ανάκλησή της.

ΕΠΩΝΥΜΟ               : …………………………………………..

ΟΝΟΜΑ                   : ….………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ     : ………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ     : ………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           : …………………………………………

ΠΕΡΙΟΧΗ                 : ……………………………………………

ΤΗΛΕΦ .ΚΙΝΗΤΟ      : ………………………………………. …..

FAX                         : ………………………………………. …..

E-MAIL                   : ………………………………………. …..

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

………………….                                                               … …………………

 

 

AITHΣH ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ                    : ………………………………

ΟΝΟΜΑ                       : ………………………. ……..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ         : ……………………………….

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ       : ……………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                 : ………………………….. ….

ΠΕΡΙΟΧΗ                     : ………………………………

ΤΗΛΕΦ. ΚΙΝΗΤΟ           : …………………………………..

FAX                             : ………………………………

E-MAIL                        : ………………………………

Επιθυμώ να εγγραφώ μέλος στην Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων (ΕΣΤΑΜΕΔΕ).

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

…………………                                                              …………………………
«Κατόπιν όλων των ανωτέρω επειδή το αίτημα είναι νόμιμο και εφαρμόζεται σε πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3655/2008, άρθρο 147 παρ. 3.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

 

Να γίνει δεκτή η παρούσα και να εκδοθεί σχετική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ που να αναφέρει ότι, συγχρόνως με τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος για συνταξιοδότηση, να υπάρχει και σχετική δήλωση – εξουσιοδότησή του, όπως αναφέρεται ανωτέρω, βάσει των διατάξεων του ν. 3655/2008, άρθρο 147, παρ. 3, αν επιθυμεί να παρακρατείται η εισφορά του μέλους υπέρ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ για ποσό ένα (1) Ευρώ μηνιαίως από την σύνταξή του, όπως και η σχετική εγγραφή του μέλους στον σύλλογό μας».

 

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση των μελών της και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα να γίνει δεκτό το αίτημα του μέλους της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ κ. Αθ. Φιλιππίδη που αφορά την παρακράτηση εισφοράς υπέρ του Συλλόγου, 1 Ευρώ μηνιαίως για όσους συνταξιούχους το επιθυμούν.

 

Η ανακοίνωση επέχει θέση απόφασης

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

Ακριβές αντίγραφο

Εκ της Συνεδρ. 342/22-9-2014

Αθήνα 23/9/2014

Η Γραμματέας της Διοικ. Επιτρ.

Γ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ

(Τ.Σ.) Υπογραφή

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όλους τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ, να προσέλθουν στα γραφεία του Συλλόγου μας (Κολοκοτρώνη 4, 2ος όροφος) και να υπογράψουν την σχετική δήλωση ότι αποδέχονται να παρακρατείται από την σύνταξή τους ένα (1) Ευρώ κάθε μήνα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Σύλλογός μας με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να έχει ορισμένα έσοδα, για να λειτουργήσει με καλλίτερους όρους. ΄Εχουμε σκοπό, εάν π.χ. γραφούν τουλάχιστον ας πούμε 3.000 μέλη από τα 25.000, σημαίνει ότι ο Σύλλογος θα έχει ετήσια ένα ποσό της τάξεως των 36.000 Ευρώ, ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορέσει το Δ.Σ. του Συλλόγου τουλάχιστον να προσλάβει μια γραμματέα με παρτ – τάϊμ, που να είναι σε καθημερινή βάση ανοικτά τα γραφεία μας. ΄Ετσι να εξυπηρετούνται οι συν/χοι μας, με πρωταρχικό σκοπό να διευκολυνθούν όλοι για να ασκήσουν τις αγωγές των για τις περικοπές των συντάξεών μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προτιθέμεθα να εκδίδουμε ανά δίμηνο περιοδικό που να αποστέλλεται στα μέλη, όπως άλλωστε κάνει και η Πανελλήνια ΄Ενωση Συνταξιούχων Υγειονομικών. Είναι πρώτη φορά που ο Σύλλογός μας κινείται αποφασιστικά για να πετύχει το στόχο για πραγματική εξυπηρέτηση των συν/χων μας. Πρέπει μα μας βοηθήσετε όλοι.

 

                                                                             Με Εκτίμηση

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  

                                          

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)