Πρακτικά 2014

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.3 
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.3  ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ.
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 6 ΤΗΣ 2-4-2014
Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 18-12-2013 και ώρα 11:00 το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε τακτική συνεδρίαση. Απών ήταν ο κ. Ρέττος Κ. και ο Γ. Γραμματέας διαπίστωσε την εκ του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία, οπότε και άρχισε η συνεδρίαση με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

 1. Ρυθμίσεις λειτουργίας του Δ.Σ. με εισηγητή τον κ. Αγγελόπουλο Χρήστο.

 2. Παρουσία και λειτουργία του εκπροσώπου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ και αντικατάσταση του αναπληρωτή αντιπροσώπου μετά την μη εκλογή στο Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ του μέχρι σήμερα υφιστάμενου, με εισηγητή τον κ. Κατσούλη Ιωάννη.

 3. Απάντηση στην ένσταση Καρανάσιου Αθ. κατά του κύρους των εκλογών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με εισηγητή τον κ. Κατσούλη Ιωάννη.

 4. Συγκρότηση θεματικών επιτροπών εργασίας της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με εισηγητή τον κ. Κατσούλη Ιωάννη ως εξής:

 • Επιλογής Νομικού Συμβούλου ΕΣΤΑΜΕΔΕ
 • Ολοκλήρωσης φακέλων δικογραφιών Παυλάτου.
 • Αναλογιστικής μελέτης και ανάταξης συντάξεων ΤΣΜΕΔΕ.
 • Τροποποίησης καταστατικού και περιφερειακής αναδιοργάνωσης ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
 • Αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από ΤΣΜΕΔΕ.
 • Ορισμός υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας με τα μέλη.
 • Υλικοτεχνικής αναβάθμισης γραφείων ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Για το θέμα αρ. 1. της Η.Δ., μετά την εισήγηση του εισηγητού και την αναπτυχθείσα διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα κείμενο ρυθμίσεων λειτουργίας του Δ.Σ. το οποίο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ. 1. προσαρτάται στο παρόν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ως αναπόσπαστο μέρος του.

Για το θέμα αρ. 2. της Η.Δ., μετά την εισήγηση του εισηγητού και την αναπτυχθείσα διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα ότι ο αντιπρόσωπος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να λειτουργήσει με απόλυτη καταστατική ευθυγράμμιση και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. επιφορτίζονται με την ευθύνη της παρακολούθησης και εφαρμογής αυτής της απόφασης όπως εξ’ άλλου επιτάσσει και το καταστατικό.

Στη συνέχεια προτάθηκε από τον Πρόεδρο ο κ. Αγγελόπουλος Χρ. ως αναπληρωτής αντιπρόσωπος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στο Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, ο οποίος και απεδέχθη την πρόταση. Σύμφωνα με το καταστατικό ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την αποδοχή η μη της πρότασης αυτής από την οποία απείχαν οι δύο παρόντες σύμβουλοι κ.κ. Τζατζάνης Κ. και Ζιώγας Χαράλ. οι οποίοι και κατέθεσαν ιδιόγραφη ερμηνεία της αποχής τους ζητώντας να ενσωματωθεί στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυτό, η οποία και προσαρτάται. Η πρόταση αυτή ενεκρίθη ομοφώνως από τους συμμετασχόντες στην ψηφοφορία συμβούλους.

Για το θέμα αρ. 3. της Η.Δ., μετά την εισήγηση του Προέδρου και την αναπτυχθείσα διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα να συνταχθεί και αποσταλεί προς τους ενιστάμενους τυπική απαντητική επιστολή με επίκληση της αναρμοδιότητας του Δ.Σ. στην ένσταση αυτή, με ευθύνη του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα.

Για το θέμα αρ. 4a. της Η.Δ., μετά την εισήγηση του Προέδρου και την αναπτυχθείσα διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση της εν θέματι επιτροπής από τους εξής αλφαβητικά: Ηλιοπύρη-Τζατζάνης-Φιλιππίδης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30-01-2014.

Για το θέμα αρ. 4b. της Η.Δ., μετά την εισήγηση του Προέδρου και την αναπτυχθείσα διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση της εν θέματι επιτροπής από τους εξής αλφαβητικά: Ηλιοπύρη-Τσιβεριώτης-Φιλιππίδης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30-01-2014.

Για το θέμα αρ. 4c. της Η.Δ., μετά την εισήγηση του Προέδρου και την αναπτυχθείσα διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία έξη έναντι δύο η σύσταση της εν θέματι επιτροπής από τους εξής αλφαβητικά: Αγγελόπουλος-Ηλιοπύρη-Κατσούλης-Τσιβεριώτης-Φιλιππίδης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30-06-2014.

Για το θέμα αρ. 4d. της Η.Δ., μετά την εισήγηση του Προέδρου και την αναπτυχθείσα διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση της εν θέματι επιτροπής από τους εξής αλφαβητικά: Αγγελόπουλος-Καραπιστόλης-Κατσούλης- Φιλιππίδης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30-06-2014.

Για το θέμα αρ. 4e. της Η.Δ., ο εισηγητής Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή συζήτησης του θέματος, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή.

Για το θέμα αρ. 4f. της Η.Δ., μετά την εισήγηση του εισηγητή και την αναπτυχθείσα διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. η πρόταση απορρίφτηκε κατά πλειοψηφία με το σκεπτικό ότι τα καθήκοντα αυτά τα καλύπτουν με καταστατική υποχρέωση ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας.

Τέλος για το θέμα αρ. 4g. Της Η.Δ. ο εισηγητής Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή συζήτησης του θέματος, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να ενημερώσουν το Δ.Σ. εκτός Η.Δ. επί τυχόν θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα. Τέθηκαν τα εξής θέματα:

 1. Ο κ. Ζιώγας Χαράλαμπος. ζήτησε από το σώμα να ληφθεί απόφαση για την αποζημίωση της Δικηγόρου κ. Γεράκη Αικατερ. για την παρακολούθηση και τις παραστάσεις της στην προσφυγή διορισμού προσωρινής Διοίκησης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ από τον κ. Μυράτ. Κατέθεσε και τα σχετικά έγγραφα από την ανωτέρω Δικηγόρο τα οποία και προσαρτώνται στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυτό. Μετά την διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχτηκε κατ’ αρχή την ανάγκη αποζημίωσης της Δικηγόρου αλλά εξουσιοδότησε τον κ. Ζιώγα να διερευνήσει και προσδιορίσει το ποσόν της αναγκαίας αυτής πληρωμής.

 2. Οι κ.κ. Τζατζάνης Κ. και Ζιώγας Χαράλαμπος, ζήτησαν από το Δ.Σ. να εκφράσει την αγωνιστική του αλληλεγγύη αλλά και την συμμετοχή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ προς το «Σωματείο μισθωτών Τεχνικών» αλλά και τις «επιτροπές αγώνα Μισθωτών-Αυτοαπασχολουμένων Μηχανικών-Τεχνικών» στην προγραμματισμένη για την 19-12-2013 κινητοποίησή τους. Μετά την διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση συμπαραστατικής ανακοίνωσης προς τον αγώνα των ανωτέρω εργαζομένων αλλά και την πρόσκληση συμμετοχής στην κινητοποίηση αυτή προς τους συνταξιούχους μηχανικούς μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

 3. Τέλος ο κ. Τσιβεριώτης Γρηγόρης εξήγησε την ύπαρξη χρέους της ΕΣΤΑΜΕΔΕ προς την ΠΕΤΟΜ από την περίοδο του Ιουνίου 2013 ύψους 2.000,00 ΕΥΡΩ και ζήτησε την αποπληρωμή της. Μετά την διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποπληρωμή του χρέους αυτού και εξουσιοδότησε σχετικά τον Ταμία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

ΑΘΗΝΑ 18-12-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 12- Φεβ.-2014και ώρα 11:00 π.μ. το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε έκτακτη συνεδρίαση. Από τους 9 συμβούλους που ειδοποιήθηκαν και απαρτίζουν το Δ.Σ. της Ένωσης παρόντες είναι οι εξής 7:

Κατσούλης Ιωαν. :Πρόεδρος,
Φιλιππίδης Αθαν. :Αντιπρόεδρος,
Τσιβεριώτης Γρηγ. :Γ. Γραμματέας,
Αγγελόπουλος Χρ. :Γραμματέας,
Καραπιστόλης Δημ. :Ταμίας,
Ηλιοπύρη Μαργαρ. :Κοσμήτορας,
Ρέττος Κων/νος :Σύμβουλος

Προς το τέλος της Συνεδρίασης και ενώ η συζήτηση ήταν στο τελευταίο θέμα προσήλθε και ο κ. Τζατζάνης. Υπάρχει απαρτία με τους παρόντες και αρχίζει η Συνεδρίαση με τα πιο κάτω θέματα της Η.Δ.:

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισηγητής Κατσούλης Γιαννης. 1.ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 2.ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 600 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ 3.ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ. 4.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 5.ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 6.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 8.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο εισηγητής των πιο πάνω θεμάτων τα υποβάλει με τις παρατηρήσεις:

1.Καθορισμός συντονιστή κάθε ομάδας ο οποίος θα ενημερώνει το Δ.Σ. κάθε εβδομάδα για την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής. 2.Τα μέλη των επιτροπών να καταρτίσουν: Α. Πίνακες με προτάσεις, δραστηριότητες, ενέργειες και αρμοδιότητες των μελών τους για την υλοποίηση των στόχων της κάθε ομάδας Β. Διαγράμματα ροής ενεργειών. Γ. Διαγράμματα επίτευξης στόχων (PERT, CPM) 3. Τα μέλη του Δ.Σ. να δηλώσουν σε ποιές από τις παραπάνω επιτροπές επιθυμούν να συμμετέχουν και ποιούς συνταξιούχους θεωρούν κατάλληλους ως επικουρικά μέλη.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ -ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ-ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ. 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 2. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2014. Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ.

Ο κ. Ρέττος προτείνει να αναβληθεί το Συμβούλιο επειδή απουσιάζουν οι δύο Σύμβουλοι. Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση και απορρίπτεται με 6 ψήφους έναντι ενός.

Προτείνεται από τον Πρόεδρο να εγκριθούν οι 8 επιτροπές του θέματος Α με τις παρατηρήσεις που τις συνοδεύουν.

Ο κ. Αγγελόπουλος αναφερόμενος στις επιτροπές που εγκρίθηκαν με τα προηγούμενα Δ.Σ. Ζητά να εξαιρεθεί από ορισμένες και επιφυλάσσεται για αυτές που θα συζητηθούν. Αυτές είναι οι εξής :

Από την επιτροπή γ) ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΣΜΕΔΕ που εγκρίθηκε με το Πρ. 3/18-12-2013 διαγράφεται. Από την επιτροπή 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ που εγκρίθηκε με το Πρ.1/15-1-2014 διαγράφεται.

Ορίζεται συντονιστής στις επιτροπές: δ)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΣΜΕΔΕ του Πρ.3/18-12-2013 και 4.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΕΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ του Πρ. 1/15-1-2014

Η κα Ηλιοπύρη ζητά να διαγραφεί από την επιτροπή: 4.ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΕΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ του Πρ.1/15-1-2014 και στη θέση της μπαίνει ο κ. Τζατζάνης. Καθίσταται συντονιστής στην επιτροπή: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΣΜΕΔΕ.

Η συζήτηση αναφέρεται στα θέματα της Η/Δ και όσον αφορά τις επιτροπές εργασίας με εισηγητή τον κ. Κατσούλη όπως παραπάνω υπό στοιχείο Α. 8 Επιτροπές.

Ο κ. Ρέττος δηλώνει ότι συμφωνεί με την τακτική που ακολούθησε η παράταξή του και επειδή ήταν απών στη προηγούμενη Συνεδρίαση. Σημειώνει ,ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση και αιτιολόγηση για να μπορεί να τοποθετηθεί.

Ο κ. Φιλιππίδης δηλώνει, ότι είναι επιφυλακτικός όσον αφορά το αποτέλεσμα με τις επιτροπές .Νομίζει, ότι θα καταναλωθεί πολύ φαιά ουσία και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα. Και ενώ έχει κάνει εισηγήσεις για πολλά θέματα , όπως για διακοπές των συνταξιούχων ,αποφασίστηκε να το δούμε με τον κ. Αγγελόπουλο και χωρίς να ορισθεί χρόνος αποπεράτωσης. Έτσι μπαίνει ερωτηματικό για τη συμμετοχή.

Μετά από συζήτηση εγκρίνονται συνολικά και οι 8 επιτροπές κατά πλειοψηφία με τις παρατηρήσεις που τις συνοδεύουν και με τις διαφορές ως προς την συνημμένη εισήγηση του κ. Κατσούλη όπως πιο κάτω :

Στην επιτροπή : 2.ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 600 εκ. ΕΥΡΩ…..διαγράφεται ο κ. Αγγελόπουλος. Στην επιτροπή: 3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ…..όχι ως συντονιστής ο κ. Αγγελόπουλος. Στην επιτροπή: 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ διαγράφεται ο κ. Αγγελόπουλος.

Στη συνέχεια η συζήτηση προχωρά στο μέρος Β. ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ-ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ και συζητείται το 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Το Παρουσιάζει ο κ. Φιλιππίδης. Αφορά ενέργειες της ΠΕΤΟΜ προς ενημέρωση του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Το σώμα ενημερώθηκε και ευχαριστεί.

Συζητείται στη συνέχεια το θέμα 2.του μέρους Β .ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012. Αναφέρεται ο κ. Φιλιππίδης προς το σώμα. Τελικά κρίνεται ότι αποτελεί θέμα της αντίστοιχης επιτροπής, που θα πρέπει να φροντίσει και να ενημερώσει το σώμα.

Τίθεται το τελευταίο θέμα που αφορά στα αιτήματα προς το ΤΣΜΕΔΕ . Ο κ. Καραπιστόλης επισημαίνει την ανάγκη ενημέρωσης των μελών για την κατάσταση υγείας με τον ΕΟΠΥΥ με οποιοδήποτε τρόπο, ιστοσελίδα κ.τ.λ.

Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρεται σε θέματα, όπως η νόμιμη υποστήριξη του ΤΣΜΕΔΕ προς την ΕΣΤΑΜΕΔΕ για λειτουργικές ανάγκες ,όπως για χώρο στο νέο κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ ή και στο παλαιό, όμως με αντίστοιχες προδιαγραφές. Μετά με ηλεκτρονική υποστήριξη , με δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ με ένα ling. Μετά σε θέματα ενημέρωσης και ένταξης συνταξιούχων στο σύλλογο με εγγραφή και κράτηση συνδρομής από τη σύνταξη .Παράδοση πλήρους αρχείου μελών. Τέλος να ζητηθεί υποστήριξη προσωπικού από το ΤΣΜΕΔΕ για το γραφείο.

Η κα Ηλιοπύρη προσθέτει στα αιτήματα και το θέμα της ενημέρωσης για τα οικονομικά του ΤΣΜΕΔΕ στα οποία περιλαμβάνεται και η τράπεζα Αττικής αφού αποτελεί περιουσία του Φορέα και όχι μόνο.

Αποφασίζεται να ασχοληθούν με το γράμμα προς το ΤΣΜΕΔΕ οι κ.κ. Κατσούλης ,Τσιβεριώτης και Αγγελόπουλος και να κοινοποιηθεί ώστε να εγκριθεί από το επόμενο Δ.Σ.

Ο κ. Φιλιππίδης εκφράζει την ανησυχία του, ότι θα του ζητηθεί λόγος από τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ αφού γνωρίζει τις δυσκολίες από τη συμμετοχή του στη Δ.Ε., γιατί δεν μας ενημερώνει όσον αφορά τις απαιτήσεις μας από το ΤΣΜΕΔΕ ώστε να μην είναι παράλογες.

Ο κ. Αγγελόπουλος αντιλέγει ότι δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει να απολογούμαστε στον κ. Γαμβρίλη και ότι είναι καταδικασμένες τέτοιου είδους παλαιές τακτικές.

Η κα Ηλιοπύρη θέτει θέμα για να συμμετέχει στην επιτροπή 1.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ.

Ψηφίζεται η σύνταξη του γράμματος προς το ΤΣΜΕΔΕ από τους πιο πάνω με τον κ. Τζατζάνη επιπλέον ,που συμμετέχει στην ψηφοφορία ,αφού προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού και ψηφίζει υπέρ μαζί με άλλους 6ψήφους υπέρ και μία μόνο κατά του κ. Φιλιππίδη διότι ισχυρίζεται ,ότι το ΤΣΜΕΔΕ δεν έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εντάλματα.

Κατόπιν τούτου και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη λύεται η συνεδρίαση κατά ώρα 14:00.

Επί της διαδικασίας, γίνεται πρόταση άμα υπάρχουν εκκρεμότητες, να διακόπτεται η συνεδρίαση και να συνεχίζει στην επόμενη.

Ορίζεται επόμενη τακτική σύσκεψη του Δ.Σ. στις 5/3/2014.

Οι παρόντες:

Κατσούλης Γιάννης (Πρόεδρος), Φιλιππίδης Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος), Τσιβεριώτης Γρηγόρης (Γεν. Γραμματέας), Αγγελόπουλος Χρήστος ( Γραμματέας), Καραπιστόλης Δημήτριος (Ταμίας), Ηλιοπύρη Μαργαρίτα ( Κοσμήτορας), Τζατζάνης Κων/νος (Σύμβουλος),  Ζιώγας Χαράλαμπος (Σύμβουλος), Ρέττος Κων/νος (Σύμβουλος)

 

Παραρτήματα του παρόντος Πρακτικού είναι:

1.Η Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 2.Δύο εισηγήσεις Φιλιππίδη, Τσιβερίωτη, Καραπιστόλη. 3.Ο κατάλογος όλων των Επιτροπών Εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, μετά και από το παρόν Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 6 ΤΗΣ 2-4-2014 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 2 Απρ. 2014 και ώρα 11:30 Π.Μ. το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε τακτική συνεδρίαση. Από τους 9 Συμβούλους που ειδοποιήθηκαν και απαρτίζουν το Δ.Σ. παρόντες είναι οι εξής 8:

Κατσούλης Ιωαν.        : Πρόεδρος

Φιλιππίδης Αθαν.       : Αντιπρόεδρος

Τσιβεριώτης Γρηγ.     : Γεν. Γραμματέας

Αγγελόπουλος Χρηστ. :Γραμματέας

Ηλιοπύρη Μαργαρίτα : Κοσμήτορας

Τζατζάνης Κων/νος   :Σύμβουλος

Ζιώγας Χαραλ.          : Σύμβουλος

Ρέττος Κων/νος          : Σύμβουλος

Υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία και αρχίζει η Συνεδρίαση με τα πιο κάτω θέματα:

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Τσιβεριώτης)

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ 20ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ:

 1. ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ       (Τσιβεριώτης)

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 21 ΘΕΜΑΤΑ (Φιλιππίδης)

Η Συνεδρίαση αρχίζει και ο κ. Τσιβεριώτης επισημαίνει τον κίνδυνο, θέματα που επείγουν και είναι σε Επιτροπές, να καθυστερήσουν επειδή οι Επιτροπές είναι πολλές και απαρτίζονται από τα ίδια σχεδόν πάντοτε μέλη του Δ.Σ. Επειδή ,όπως και στο προηγούμενο Πρακτικό αρ. 5 αναφέρεται η ομόφωνη απόφαση, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας να προωθήσουν τις επιτροπές με τα πιο επείγοντα θέματα, φέρνει για διαβούλευση στο Δ.Σ. πρόταση για διαβάθμιση των επιτροπών ανάλογα με το βαθμό προτεραιότητάς τους, η οποία προσαρτάται στο παρόν πρακτικό ως αναπόσπαστο μέρος. Μετά από πολλή συζήτηση και έντονες αντιπαραθέσεις και διάφορες προτάσεις που δεν κρίνεται, ότι είναι απαραίτητο να καταγραφούν στο πρακτικό και αφού διαπιστώθηκε, ότι επείγοντα θέματα καθυστερούν και θα πρέπει οι επιτροπές να ενεργοποιηθούν άμεσα, τίθεται σε ψηφοφορία το θέμα ύπαρξης προτεραιότητας. Καταψηφίζεται με 5 ψήφους κατά και 3 υπέρ.

Η συζήτηση προχωρά με την εισήγηση του κ. Τσιβεριώτη στο Β. Θέμα, ο οποίος και με αφορμή την ύπαρξη επιστολής από την ΠΕΣΥ, τον αντίστοιχο Σύλλογο συνταξιούχων Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, που μας προτείνει την δημιουργία ενιαίου Πανελλαδικού οργάνου, που να περιλαμβάνει όλους τους συνταξιούχους του ΕΤΑΑ, εισηγείται αρμόδια επιτροπή με έργο τη συνεργασία και με άλλους συναφείς συλλόγους .Σε αυτό μας προτρέπει και αναφορά σε προγραμματικές συγκλίσεις των δύο από τους τρείς συνδυασμούς, που μετέχουν του Δ.Σ. δηλαδή την συνεργασία και με άλλους συναφείς και όχι μόνο, Συλλόγους για μαζικοποίηση της δράσης, να συγκροτήσουμε Επιτροπή με αντίστοιχη αρμοδιότητα. Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει ένα συντονιστικό όργανο με αυτή την αρμοδιότητα από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και όποιον άλλο θέλει. Τελικά ψηφίζεται ομάδα από τους κ.κ. Κατσούλη, Τσιβεριώτη, Φιλιππίδη και Τζατζάνη ομόφωνα.

Η διαδικασία έρχεται στο Γ. θέμα, που αφορά τα 21 θέματα που εισηγείται ο κ. Φιλιππίδης. Η συζήτηση ξεκινά με το αν μπορούν να εξεταστούν τόσα θέματα που εισηγείται ο κ. Φιλιππίδης μαζεμένα. Ο κ. Τζατζάνης δηλώνει, ότι οι της Πανεπιστημονικής είδαν και μελέτησαν τα θέματα και ότι ο κ. Φιλιππίδης έχει δίκιο να βιάζεται και εμείς έχουμε την ευθύνη να πούμε αν θα τα συζητήσουμε ή όχι. Ο κ. Αγγελόπουλος έχει τη γνώμη να παραπεμφθούν όλα σε επιτροπές. Ο κ. Κατσούλης αναφέρεται στο γεγονός, ότι οι εισηγήσεις του κ. Φιλιππίδη αναφέρονται προς τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και αφετέρου σε προσυζήτηση με τον κ. Φιλιππίδη φάνηκε ότι αυτά δεν θα περάσουν μάλλον από το ΤΣΜΕΔΕ και προτείνει να παραπεμφθούν σε επιτροπές και όσα είναι να συζητηθούν να γίνει τώρα.                                           Ο κ. Φιλιππίδης διευκρίνισε ,ότι για λόγους οικονομίας τα έγραφα αναφέρονται προς τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ ενώ τα εισηγείται προς την ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Ο κ. Τσιβεριώτης αναφερόμενος στην άποψη, ότι δεν θα εγκριθούν όλα αυτά από το ΤΣΜΕΔΕ εκφράζει την άποψη, ότι την περίοδο που διάγουμε έχουμε ευθύνες να αντιδράσουμε ανεξάρτητα από την πιθανότητα αποτελέσματος ή όχι. Αποφασίζεται τελικά τα θέματα να μην συζητηθούν στην ουσία τους τώρα αλλά,, ή να παραπεμφθούν σε επιτροπές, ή να αποτελέσουν θέμα Η.Δ. επόμενου Δ.Σ.                                           Τίθεται σε ψηφοφορία το 1ο Θέμα: «Να γίνει αίτημα προς το Δημόσιο να μας καλύψει την ζημία των 2 δις. Ευρώ που έχουμε υποστεί εξαιτίας του PSI.» Εκτός ενός οι υπόλοιποι ψηφίζουν να συζητηθεί σε Η.Δ.                                                             2ο Θέμα: « Να γίνουν ημερίδες από το ΤΣΜΕΔΕ και από το ΤΕΕ για να επισημανθεί η σημερινή κατάσταση του φορέα μας, και για τους επικείμενους κινδύνους να καταρρεύσει. Συμπεράσματα και Διεκδικήσεις για να σωθούμε .» Εδώ παρατηρεί ο Γ. Γραμματέας, ότι και στο προηγούμενο Συμβούλιο στις 19 Μαρτ.2014, που τέθηκε το θέμα, αποφασίστηκε να ασχοληθεί ομάδα αποτελούμενη από τους: Φιλιππίδη συντονιστή και μέλη Ηλιοπύρη και Πετράτο. Αποφασίζεται ομόφωνα στην πιο πάνω ομάδα να προστεθούν και οι κ.κ. Κατσούλης και Τζατζάνης και να ενεργοποιηθούν από αύριο αμέσως με το θέμα.

3ο Θέμα: « Θα πρέπει να εξαιρεθεί το ΤΣΜΕΔΕ των μνημονιακών νόμων που αφορούν τις συντάξεις, άλλως θα καταφύγουμε με αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια για να αντισταθούμε στην λαίλαπα των περικοπών των συντάξεών μας». Ο κ. Αγγελόπουλος θέτει θέμα μαζικότητας όλων των Ελλήνων και όχι ιδιαίτερη μεταχείριση για τους Μηχανικούς συνταξιούχους. Ομόφωνα αποφασίζεται να αποτελέσει θέμα Η.Δ.

4ο Θέμα: «Τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου που αφορά τις χορηγούμενες συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ.» Κατά πλειοψηφία 5 προς 2 παραπέμπεται σε Η.Δ.

5Ο Θέμα: «

α)Να συνταχθεί απαραιτήτως η σχετική αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ, ύστερα και από το κούρεμα των Ομολόγων μας. Τα συμπεράσματα νομίζω θα είναι απογοητευτικά.

β) Πρέπει να προβούμε σε αγωγή αποζημιώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου για το κούρεμα των Ομολόγων του Ταμείου μας». Αποφασίζεται για το πρώτο μέρος ομόφωνα να πάει στην επιτροπή Νο 3. Το δεύτερο έχει αποφασισθεί ήδη. Η Πανεπιστημονική συντάσσεται με την απόφαση παρόλο που δεν έχει συμφωνήσει για την αντίστοιχη επιτροπή.

6ο Θέμα: «Να εκδοθεί σχετικό φυλλάδιο του ΤΣΜΕΔΕ υπό τύπου οδηγού του ασφαλισμένου, που να περιέχει το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά το ΤΣΜΕΔΕ, για τις ανάγκες των μελών μας.» Ομόφωνα σε επιτροπή Νο 5.

7ο Θέμα: « Αντισυνταγματικές οι διατάξεις των περικοπών του ν.4093/2012. Θα πρέπει να εξαιρεθεί το ΤΣΜΕΔΕ.» Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία 4 προς 3 να είναι θέμα Η.Δ. ενώ έχει αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους ο κ. Ζιώγας.               Εδώ κρίνεται σκόπιμο και διακόπτεται λόγω κούρασης και δημιουργίας έντασης το συμβούλιο, με εκκρεμότητα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της Διάταξης.                                                                                                                    Συνοψίζοντας τις αποφάσεις για τα πιο πάνω θέματα:                               Παραπέμπονται σε προσεχή Η.Δ. τα Θέματα, 1ο, 3ο, 4ο, 7ο. Σε επιτροπές τα Θέματα, 5ο (για το α), Επ. 3, 6ο Επ. 5. Για το Θέμα 2ο ομάδα εργασίας.

Οι παρόντες :

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Αντιπρόεδρος

 

Κατσούλης Γιάννης                                                                Φιλιππίδης Αθαν.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                                Ο Γραμματέας

 

Τσιβεριώτης Γρηγ.                                                                 Αγγελόπουλος Χρηστ.

Η Κοσμήτορας                                                                        Ο Σύμβουλος

 

Ηλιοπύρη Μαργ.                                                                   Τζατζάνης Κων/νος

Ο Σύμβουλος                                                                          Ο Σύμβουλος

 

Ζιώγας Χαραλ.                                                                       Ρέττος Κων/νος

 

Συνημμένα στο παρόν Πρακτικό:

1. Η Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης

2. Πρόταση διαβάθμισης προτεραιότητα επιτροπών.                                                               3. Επιστολή του Συλλόγου Συντ/χων Υγειονομικών.                                                      4. Εισήγηση θεμάτων του κ. Φιλιππίδη.