Ενέργειες για την αναπλήρωση των χαμένων αποθεματικών λόγω PSI

Ενέργειες για την αναπλήρωση των χαμένων αποθεματικών λόγω PSI. Το ΕΤΑΑ θα προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση των σχετικών αγωγών σε Δικηγορικά Γραφεία.

Εμείς οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για να αποκτήσει το ΤΣΜΕΔΕ την περιουσία που έχασε λόγω του PSI. Για τον λόγον αυτόν κοινοποιήσαμε μέσω του δικηγόρου μας κ. Αθανασίου Κοντοθανάση το παρακάτω έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ. Το έγγραφο έχει ως εξής:

«Σας είναι γνωστό ότι τα διαθέσιμα του ΤΣΜΕΔΕ προέρχονται από την συνεισφορά των ασφαλισμένων στο Ταμείο, οι οποίοι φθάνουν στην σύνταξη αφού διανύσουν 40 και 45 χρόνια στην ενεργό παραγωγή και εξέρχονται του επαγγέλματος μετά τα 65 τους, αναμένοντας να λάβουν από το Ταμείο μια αξιοπρεπή σύνταξη, και την άμεση πληρωμή των παροχών τους σε μετρητά, χωρίς καμιά απώλεια, αφού αυτοί σε μετρητά κατέβαλαν τις εισφορές τους για να δημιουργηθεί αυτό το αποθεματικό του Ταμείου του οποίου αποκλειστικά την διαχείριση την έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι κατατεθειμένοι από ετών τεράστιοι αυτοί πόροι από τις εισφορές, εν συνδυασμώ με την αναλογία 1:7 το κατέστησαν πριν το PSI το πιο υγιές, εύρωστο και ισχυρό Ταμείο, πλην όμως, από πολλά χρόνια πριν, αντί κρατικής επιχορήγησης (όπως λαμβάνουν και οι άλλοι ΦΚΑ), δέχεται την Κρατική απαξίωση, και υλοποιεί την συμπεριφορά του με αντισυνταγματικούς και αντικοινωνικούς νόμους όπως οι διατάξεις του Νόμου που του στέρησε, την διοικητική του αυτοτέλεια (ν. 3655/2008 ίδρυση ΕΤΑΑ) και συνεχίζει με τους κατωτέρω νόμους, για να του στερήσει και την οικονομική του αυτοτέλεια για να το αποδυναμώσει, οπότε να το εξαφανίσουν, καθόσον:

Α. Με τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν. 2216/1994 και ν. 2469/1997 τα διαθέσιμα των Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεωτικώς κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και συνιστούν το «κοινό κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. και Φ.Κ.Α.» που υπάγονται στην αρμοδιότητα Γ.Γ.Κ. Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας άμεσα και αποκλειστικά με ευθύνη ΤτΕ σε κινητές αξίες του ελληνικού Δημοσίου (Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου).

Β. Με τον Ν. 4050/2012 που προβλέπει την διαδικασία αντικατάστασης των τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με νέους τίτλους και με αντικατάσταση αυτών που την διαχειρίστηκε η ΤτΕ. Με τους νόμους αυτούς η ΤτΕ νομιμοποιείται ως η μόνη αποκλειστική διαχειρίστρια των αποθεματικών του Ταμείου, και με την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των οργάνων της, χωρίς να επιτρέψουν στους εντεταλμένους θεματοφύλακες των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων να συμμετάσχουν στις αποφάσεις για την επένδυση και διασπορά των αποθεματικών του Ταμείου σε Ομόλογα του Δημοσίου, προκάλεσαν ιδιαιτέρως σοβαρή περιουσιακή απώλεια στο Ταμείο, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω:

Με τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από το ΤΣΜΕΔΕ προς την ΤτΕ με βάση το άρθρο 41 του ν. 26761/1999 και το άρθρο 17 § 2 του ν. 2954/2001 η περιουσιακή κατάσταση του Ταμείου πριν το PSI και η τρέχουσα τότε αξία σε Ευρώ ανάγεται ως κατωτέρω:

α) Πριν την εφαρμογή του PSI (τέλος Φεβρουαρίου – ποσά σε Ευρώ κατά προσέγγιση).

Τράπεζα Ελλάδος μετρητά 3.300.000.000
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 157.000.000
Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση 353.000.000
Μετοχές – Αμοιβαία Εσωτερικού – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία 121.000.000
  —————–
  3.931.000.000
Οφειλή επιχορήγησης Ελλην. Δημοσίου από τριμερή χρηματοδότηση  

600.000.000

  —————–
Σύνολο 4.531.000.000

β) Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (Μέσα Μαρτίου – ποσά κατά προσέγγιση με ονομαστική αξία σε Ευρώ).

Τράπεζα Ελλάδος μετρητά 1.900.000.000
Νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 73.000.000
Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση 353.000.000
Μετοχές – Αμοιβαία – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία 121.000.000
  —————–
Σύνολο 2.447.000.000

Μείωση περιουσίας με ονομαστική αξία ομολόγων και χωρίς οφειλή τριμερούς κατά 37,75% ή κατά 1.484.000.000 Ευρώ, ενώ με την οφειλή που μηδενίζεται κατά 46% ή κατά 2.084.000.000 Ευρώ

γ) Μετά την εφαρμογή του PSI και κουρέματος ομολόγων (τέλος Μαρτίου 2012- ποσά κατά προσέγγιση με τρέχουσα αξία άμεσης ρευστοποίησης σε Ευρώ).

Τράπεζα Ελλάδος μετρητά 1.000.000.000
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 47.000.000
Τράπεζα Αττικής σε προθεσμιακή κατάθεση 353.000.000
Μετοχές – Αμοιβαία Εσωτερικού – Ακίνητα σε τρέχουσα αξία 121.000.000
  —————–
Σύνολο 1.521.000.000

                                                                      

Μείωση περιουσίας με ονομαστική αξία νέων ομολόγων και χωρίς οφειλή τριμερούς κατά 61,30% ή κατά 2.410.000.000 Ευρώ, ενώ με την οφειλή που μηδενίζεται κατά 66,43% ή κατά 3.010.000.000 Ευρώ.

Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι η μείωση της περιουσίας με ονομαστική αξία τω ομολόγων και με οφειλή του Κράτους τα 600 εκ. από την τριμερή χρηματοδότηση φθάνει στο 46% ήτοι κατά 2.084 εκατ. Ευρώ. Πλην όμως μετά την εφαρμογή του PSI και του κουρέματος των ομολόγων στα τέλη του Μαρτίου 2012 ή κατά προσέγγιση αξία άμεση ρευστοποίηση των νέων ομολόγων χωρίς την οφειλή της τριμερούς φθάνει στο 1,30% ήτοι κατά 2.400 εκατ. Ευρώ και με την τριμερή του 66,40% ήτοι κατά 3.010 εκατ. Ευρώ.

Οι κυρίως υπεύθυνοι για αυτή την ιδιαιτέρως μεγάλη και σοβαρή περιουσιακή απώλεια, απρόσφορη, μη αναγκαία και υπέρμετρη είναι τα όργανα της ΤτΕ και ιδιαιτέρως ο πρώην Πρόεδρός της καθόσον είχαν πλήρη γνώση της επικείμενης βλάβης της περιουσιακής κατάστασης του Ταμείου.

Η ΤτΕ ως θεσμικό όργανο του Κράτους (Ν. 3424/1927) ασκούσα δημόσια εξουσία (βλέπε: ΑΠ 1425/2004) γνώριζε από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της, την τραγική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεύθυνε προς το Συμβούλιο (SEC – 2009 564 final) σύσταση για έκδοση απόφασης υπερβολικού ελλείμματος της Ελλάδος και ότι το Συμβούλιο δύο φορές εξέδωσε τον Απρίλιο 2009 τις υπ’ αριθ. 7900/09 και 2009/415/ΕΚ αποφάσεις για το έλλειμμα της Ελλάδος.

Η βλάβη από την ανωτέρω κακή διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου είναι μεγάλη και στην βλάβη αυτή θα προστεθούν: 1) η απώλεια από την υστέρηση των εσόδων του από τις εισφορές των ασφαλισμένων λόγω ανεργίας, 2) η απώλεια εσόδων μετά την κατάργηση από 1/7/2014 των πόρων του Ταμείου, 1,2% από τα εκτελούμενα δημόσια έργα, 1ο/οο από τα ιδιωτικά έργα και από την εισαγωγή μηχανημάτων, την κατάργηση των μηχανοσήμων κλπ. θα υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα ρευστότητας με συνέπεια την μείωση των παροχών υγείας, και την μείωση των συντάξεων, μέτρα απεχθή αντισυνταγματικά και αντικοινωνικά. Ακόμη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις άρθρ. 37 ν. 3863/2010 από 1/1/2015 το ΕΤΑΑ έχει εξαιρεθεί από την Κρατική Χρηματοδότηση της Βασικής σύνταξης και από 1/1/2015 θα είναι αδύνατη η κρατική επιχορήγηση προς το Ταμείο για αναπλήρωση των χαμένων και οφειλομένων και θα υπάρξει μεγάλη αγωνία για την δυνατότητα του Ταμείου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του. Για αυτό σας καλούμε εσάς και τα μέλη της Δ.Ε., να δημοσιοποιείτε, μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου τα ανωτέρω και άμεσα: Κατόπιν όλων των ανωτέρω Σας καλούμε όπως μέσα στις νόμιμες εναπομένουσες πλέον προθεσμίες να προβείτε. Εάν δεν έχετε αναλάβει ενέργειες μέχρι σήμερα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να κινηθείτε στα αρμόδια Ελληνικά και Διεθνή δικαστήρια (αστικά, ποινικά, διοικητικά και πειθαρχικά) για την άσκηση πειθαρχικών – ποινικών κλπ. διώξεων αρμοδίων Εισαγγελέων, ως και για την διεκδίκηση των απωλειών των αποθεματικών του Ταμείου, με την αναπλήρωση αυτών, με την Κρατική παραχώρηση μέσω ΤΑΙΠΕΔ Δημόσια ακίνητα, όπως δημόσια υποσχέθηκε ο Αντιπρόεδρος τη Κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος».

΄Οπως αποδεικνύεται από το πιο πάνω έγγραφο, όλοι οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ ενδιαφερόμεθα για να γίνουν οι σχετικές ενέργειες για την αναπλήρωση των χαμένων αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ λόγω του PSI. Είναι αυτονόητο ότι θα παρακολουθήσουμε από κοντά την εξέλιξη του θέματος και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ να βρει τον κατάλληλο Δικηγόρο για να του αναθέσει να συντάξει την αγωγή. Το θέμα μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι εάν ευδοκιμήσει η αγωγή, τότε πολύ πιο εύκολα θα ζητήσουμε από τη Πολιτεία να μας επαναφέρει τις συντάξεις μας εκεί που ήσαν πριν από τις περικοπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ έλαβε πρόσφατα την απόφαση ότι έστω και καθυστερημένα παρίσταται άμεση ανάγκη να γίνει η σχετική αγωγή κατά του Δημοσίου. Για τον λόγο αυτό έλαβε ωσαύτως την απόφαση να προκηρυχθεί διαγωνισμός με πρόσκληση ενδιαφέροντος του καταλληλότερου Δικηγορικού γραφείου για την ανάθεση της συντάξεως της σχετικής αγωγής. Επίσης θα γίνει και η σχετική αγωγή για το 1 δισ. Ευρώ που οφείλει το Δημόσιο στο ΤΣΜΕΔΕ λόγω της τριμερούς αποφάσεως.

Γεγονός είναι ότι ο Σύλλογός μας δεν έχει αδρανοποιηθεί και πάντοτε φροντίζει τόσο για τους συν/χους μας, αλλά και για την περιφρούρηση της περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ, όπως προκύπτει από όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα.

          Με την ευκαιρία σας γνωστοποιούμε ότι ο Σύλλογός μας έχει εδώ και ένα χρόνο για site το estamede.gr και σας συνιστούμε να το διαβάζετε συχνά για να γίνεται πλήρης η ενημέρωσή σας.

 

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 Τηλ.: 6976 400698